Løn & Ydelser

Løn & tillæg jf. aftaler indgået med Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) pr. 1. april 2017.
Nyt lønsystem:
Officerer af reserven på lederniveau aflønnes pr. 1. april 2004 i henhold til nyt lønsystem jf. aftale mellem Forsvarsministeriet og Reserveofficersforeningen i Danmark af 31. august 2004 (ikke-pensionsgivende basisløn): Aftale Årligt grundbeløb pr. Beløb pr.
31. marts 2012 1. april 2017
kr. kr. pr. måned
Løngruppe 1 omfatter premierløjtnanter, der bestrider stillinger på laveste funktionsniveau (M312). 288.345,00 25.048,67
Løngruppe 2 omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter, der bestrider stillinger på højere funktionsniveau (M321), samt premierløjtnanter tjenstgørende på dette niveau. 327.665,00 28.464,42
Løngruppe 3 omfatter majorer/orlogs-kaptajner, der bestrider stillinger på højere funktionsniveau (M322) samt premier-løjtnanter og kaptajner/kaptajnløjtnanter tjenstgørende på dette niveau. 1. trin 338.150,00 29.375,26
2. trin (efter 6 år på trin I) 361.742,00 31.424,71
Løngruppe 4 omfatter majorer/orlogskaptajner, der bestrider stillinger på højeste funktionsniveau (M331) samt premierløjtnanter, kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner på lederniveauets højere funktionsniveau tjenstgørende på dette niveau. 384.023,00 33.360,27
5.2. Militærtillæg:
Til officerer af reserven i løngruppe 1, 2, 3 og 4 ydes et ikke-pensionsgivende militærtillæg, der udgør: Årligt grundbeløb pr. Beløb pr.
31. marts 2012 1. april 2017
kr. kr. pr. måned
Militærtillæg – sats 1 LKO 2091 21.400,00 1.859,03
5.3. Uddannelsestillæg:
Til officerer af reserven med videreuddannelsestrin I og II (VUT I og VUT II) ydes et ikke-pensionsgivende uddannelsestillæg, der udgør: Årligt grundbeløb pr. Beløb pr.
31. marts 2012 1. april 2017
kr. kr. pr. måned
Tillæg til officerer af reserven med videreuddannelse Trin I – eller en hermed ækvivalerende uddannelse – ydes et ikke-pensionsgivende tillæg (VUT I-tillæg), der udgør: LKO 5331 7.900,00 686,28
Sats 2
Tillæg til officerer af reserven med videreuddannelse Trin II – eller en hermed ækvivalerende uddannelse – ydes et ikke-pensionsgivende tillæg (VUT II-tillæg), der udgør LKO 5332 34.100,00 2.962,28
Sats 2
Samtidig bortfalder VUT I-tillægget.
5.4. Kvalifikationstillæg, officerer af reserven på chefniveau:
Jf. resultatpapir mellem Forsvarsministeriet og Reserveofficersforeningen i Danmark af 31. august 2004, ydes et ikke-pensionsgivernde kvalifikationstillæg til personel i LR 36, desuagtet der måtte være tale om funktion. Aftale Årligt grundbeløb pr. Beløb pr.
31. marts 2012 1. april 2017
kr. kr. pr. måned
Til oberstløjtnanter/kommandørkaptajner af reserven (M401) i LR36 – der bestrider stillinger på chefniveau LKO 2953 49.300,00 4.282,72
Sats 1
5.5. Rådighedsvederlag, officerer:
Jf. bilag til aftale mellem Forsvarsministeriet og Reserveforeningen i Danmark om nyt lønsystem for officerer af reserven på det militære lederniveau af 31. august 2004, udgør rådighedsvederlag. Aftale Årligt grundbeløb pr. Beløb pr.
31. marts 2012 1. april 2017
kr. kr. pr. måned
Rådighedsvederlag – sats 4 LKO 3130 6.600,00 573,35
5.5.1. Indkommanderingsvederlag, officerer:
Jf. resultatpapir vedr. fornyelse af aftaler/overenskomst for lederniveauet i det militære forsvar under HPRDs forhandlingsområde af 10. november 2010, er der opnået enighed om at forhøje indkommanderingsvederlag til nedenstående beløb. Aftale Dagligt grundbeløb pr. Beløb pr.
31. marts 2012 1. april 2017
kr. pr. dag kr. pr. dag
Indkommanderingsvederlag LKO 2083 492,48 513,38
5.6. Vagt-/øvelses- og søøvelsestillæg:
Jf. cirkulære om antagelse, aflønning, rådighedstjeneste mv. af officerer af reserven af 23. september 2003, ydes vagt, øvelse- og sø-øvelsesdage med følgende satser. CIRK. Dagligt grundbeløb pr. Beløb pr.
31. marts 2012 1. april 2017
kr. pr. døgn kr. pr. døgn
Vagttillæg LKO 6270 698,31 727,95
Øvelsestillæg LKO 6280 698,31 727,95
Sø-øvelsesdage LKO 6285 766,72 799,26
5.7. Tillæg for særlig døgntjeneste, beredskab:
Jf. aftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark af 9. okober 2009, ydes til personel, som deltager i særlig beredskabstjeneste af mindst 24 timers varighed et beredskabstillæg pr. påbbegyndt døgn. Aftale Dagligt grundbeløb pr. Beløb pr.
31. marts 2012 1. april 2017
kr. pr. døgn kr. pr. døgn
Beredskabstillæg LKO 6272 1.834,92 1.912,81
5.8. Tillæg for anvendelse af civil kompetence:
Til officerer af reserven, der er mobiliseringsplaceret i CIMIC-enheder eller personel, der anvendes – såvel nationalt som internationalt – i funktion som funktionelle specialister ydes for tjeneste, hvor anvendelse af civil kompetence (teknisk og konstruktionsmæssigt betonet) i forbindelse med forsvarets internationale engagement et tillæg på: Dagligt grundbeløb pr. Beløb pr.
31. marts 2012 1. april 2017
kr. pr. dag kr. pr. dag
Tillæg for anvendelse af civil kompetence LKO 2082 131,07 136,63
5.9. Tillæg til chef/næstkommanderende på underafdelingsniveau:
Til officerer af reserven, der forretter tjeneste i funktionerne chef for underafdeling eller næstkommanderende for underafdeling i hæren og flyvevåbnet samt tilsvarende funktioner i søværnet ydes et tillæg på: Årligt grundbeløb pr. Beløb pr.
31. marts 2012 1. april 2017
kr. pr. år kr. pr. måned
Tillæg til CH/NK på UAFD-niveau – sats 1 LKO 3150 15.500,00 1.346,49
Tillægget kan ikke oppebæres samtidig med tillæggene anført i afsnit 5.9.1. og 5.9.2.
5.9.1. Tillæg for tjeneste ved forsvarets skoler:
Til officerer af reserven, der forretter tjeneste ved forsvarets skoler, ydes – for hvert påbegyndt kalenderdøgn – et skoletillæg på: Årligt grundbeløb pr. Beløb pr.
31. marts 2012 1. april 2017
kr. årligt kr. pr. måned
Skoletillæg – sats 2 LKO 3150 5.800,00 503,85
Tillægget kan ikke oppebæres samtidig med tillæggene anført i afsnit 5.9. og 5.9.2. eller af officerer af reserven, der
gennemfører et efteruddannelses- eller videreuddannelsesforløb.
5.9.2. Tillæg til sagsbehandlere ved niveau I- og niveau II-myndigheder:
Til officerer af reserven, der forretter tjeneste ved forsvarets niveau I og II myndigheder, ydes – for hvert påbegyndt kalenderdøgn et sagsbehandlertillæg på: Årligt grundbeløb pr. Beløb pr.
31. marts 2012 1. april 2017
kr. årligt kr. pr. måned
Sagsbehandlertillæg – sats 3 LKO 3150 15.500,00 1.346,49
Tillægget kan ikke oppebæres samtidig med tillæggene anført i afsnit 5.9. og 5.9.1.
5.10. Tillæg til sprogofficerer der anvendes som tolke:
Til sprogofficerer, der i forbindelse med tjenesten anført i cirkulære om antagelse, aflønning, rådighedstjeneste mv. anvendes som forhandlings og undervisningstolk (PfP, samarbejdsprogrammer, OSCE-missioner), CFE-tolk (CFE-inspektioner) ydes et tillæg som udgør: Dagligt grundbeløb pr. Beløb pr.
31. marts 2012 1. april 2017
kr. pr. dag kr. pr. dag
Tillæg til sprogofficerer der anv. som tolke LKO 4670 131,07 136,63

Har du spørgsmål, beder vi dig om at kontakte sekretariatet via hprd@hprd.dk