Fynskredsen

Fynskredsen

Velkommen til hjemmesiden for Kreds Fyn af Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) – Reserveofficersforeningen i Danmark!

Her kan du finde information om vores kredsaktiviteter samt feltsport.

Er du ikke medlem endnu kan du læse mere om medlemskab her: HPRD medlemsskab. Vi er en bred forening og vi er lige et sted for dig, hvis du tidligere har forrettet tjeneste eller været udsendt og nu er i reserven.

Du kan også møde os på skydebanen hver uge og få en snak om foreningen.

 

Hilsen

PL-R Jan F. Andersen
Formand, Fynskredsen

Telefon: 2941 0721
Mail: jf.andersen@live.com

MINDEORD

Feltpræst Olav Degn-Andersen

Det var med sorg, at vi modtog budskabet om Feltpræst Olav Degn-Andersens død (18. marts 2020).

Olavs efterfølger i embedet sognepræst Matias Kærup, som selv er feltpræst, skrev i Fyens Stiftstidende følgende mindeord, som bringes her med forf. tilladelse

Af sognepræst Matias Kærup, Stenløse-Fangel pastorat

Forhenværende sogne- og feltpræst Olav Degn-Andersen er død, 72 år gammel.

Degn-Andersen, der stammede fra Aalborg, blev kaldet til Stenløse-Fangel præsteembede i 1977. Her virkede han som sognepræst gennem 35 år, indtil han lod sig pensionere i 2012, og flyttede til Aarup med sin hustru Une Degn-Andersen.

Som jeg har lært Degn-Andersen at kende som hans efterfølger i embedet og som feltpræstekollega, er der især to ting, der har kendetegnet ham som person og som præst: Det nordjyske sindelag og den tidehvervske teologi. Når det er vigtigt at nævne hans hjemstavn og teologi, er det fordi det var en del af hans personlige integritet. Den han var, og det han stod for: Man skulle være til i kald og stand og prædike Ordet rent og purt, men altid med en sund protestantisk bevidsthed om syndens grundvilkår i mennesket og i en disharmonisk verden.

Det nordjyske sindelag fulgte ham livet igennem, og kom til udtryk i forholdet til hjemstavsklubben AaB, men først og fremmest i den underspillede nordjyske humor. Olav gav folk svar på tiltale og syntes barsk, men bag det til tider bryske blik var der en ægtemand, en familiefar og en belæst teolog. Han prædikede kort og kontant overfor radikale ’ismer og humanistisk egoisme. Han gik ikke på kompromis med de kristne værdier, den danske kultur og den autentiske tilstedeværelse over for den enkelte i sjælesorgen.

Degn-Andersen var dybt involveret i sin nationale og internationale feltpræstetjeneste, og havde et utal af udsendelser bag sig til Cypern, Kroatien, Kuwait, Bosnien, Kosovo, Eritrea, Albanien, Afghanistan og Irak. Han blev hærdet af de hårde missioner, men helt sikkert skærpede det hans teologiske holdning til livets alvor. Han tog stilling, og lod det komme til kende: Gejstligt, politisk, sportsligt, familiært, og teologisk, men altid på en evangelisk-luthersk baggrund.

Degn-Andersen prædikede overbevisende og karsk fra sine prædikestole kun afbrudt af sine indkommanderinger som feltpræst. Gennem årene opstod det særlige bånd mellem præst og menighed, som opnås ved tilstedeværelse og kendskab til hinandens styrker og svagheder. Han glædede sig over gensynet med tidligere konfirmander ved vielser og dåb, og det rørte ham de senere år at skulle begrave gode og nære bekendte. Men ligesom han i mange år var en nærværende og afholdt sognepræst, trak han sig tilbage efter endt gerning, og nød sit otium fra den nye base i Aarup.

Personligt er jeg ham tak skyldig for i 2012 at bistå mig med materiale til mit speciale, for de gode ord i forbindelse med min indsættelse i hans tidligere embede i 2013 og for råd og anbefalinger i forbindelse med præstegerningen i sogne og i felt.

Degn-Andersen blev lørdag den 25. april stedt til hvile på den del af kirkegården, han selv har indviet. Den nærmeste familie deltog i kirken, mens sognebørn, venner og bekendte, hærprovst og tidligere kolleger var mødt op på kirkegården for at synge med på salmerne og vise den sidste ære. Solen skinnede, hans fire børn bar ham til graven, og det blev trods alt en smuk afsked med et menneske og en forkynder, der ville insistere på: Soli Deo gloria – ‘Gud alene æren’

Æret være hans minde !

 

Fra Fynskredsens side skal også lyde en tak til Olav for hans indsats / ved MJ-R Per Søgaard

Olav var et skattet medlem af HPRDs Fynskreds. Han var i sine velmagtsdage et stort aktiv for kredsen. Skydning deltog han i med entusiasme; han var således en hyppig gæst på skydebanen i Skallebølle. Han og hans hustru Une var meget gæstfrie og åbnede deres hjem, præstegården i Stenløse, for Feltsportskursets juleafslutning. Der stod gny om disse sammenkomster, som var meget besøgte ikke mindst på grund af Olavs hjertevarme og strålende humør.

Olav skal også mindes og takkes for hans mange udsendelser til Verdens brændpunkter, han var, hvor soldaterne havde brug for ham.

Olav efterlader sig hustru Une, fire børn og 11 børnebørn. Vore tanker går til dem.

Æret være Olavs minde.