Dagsorden for ordinær generalforsamling 10. juni 2021

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 1700

i Gl. Varmecentral i Kastellet, 2100 København Ø

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende kontingentår på grundlag af fremlagt budget.
 5. Valg af formand (hvert andet år)
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Ad. pkt.5

 • Formanden, major-R Jesper Trommer Volf, Hæren – er villig til genvalg.

Ad. pkt. 6

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

 • Oberstløjtnant-R Lars Bak, Flyvevåbnet – er villig til genvalg.
 • Kaptajn- R Ronny B. Vossen, Flyvevåbnet – har ikke ønsket genvalg.
 • Kaptajnløjtnant-R Mads Sander, Søværnet – overgået til linjen pr. 1. september 2020.

Til nyvalg foreslår bestyrelsen:

 • Kaptajn-R Ann-Christina Salquist, FLV

Ad. pkt. 7

Som revisor for en étårig periode foreslås genvalgt Mazars.

Bemærkninger:

Ad. pkt. 6 – valg af medlemmer til bestyrelsen

Efter fristen den 31. januar for bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer, har indenfor fristen den 15. februar endnu en kandidat meldt sig:

Premierløjtnant-R Magnus Frank, Hæren

Ad. Pkt. 8 – behandling af indkomne forslag

Oberstløjtnant-R Axel G. Kristiansen har indsendt to forslag til behandling på generalforsamlingen:

 • I mange år har CIOR været kilde til HPRDs politikudvikling, exchange tilbud, MILCOM, YROW, kurser, PsyOps – koncept, Legal Advisor, seminarer o.m.a., lige som CIOR banede vejen for, at PfP – landene kunne indtræde i NATO. Det er imidlertid efterhånden længe siden, at vi i HPRD har oplevet nytænkning og nye tilbud fra CIOR, og tre lande har nu meddelt, at de udtræder af CIOR. I samme periode har NRFC gradvist overtaget rollen som NATOs rådgiver for Reserven.

Forslag:

HPRD vil i det kommende år aktivt påvirke CIOR til at udvikle politik, skabe relevans for CIOR i NATO MC, udvikle flere tilbud til medlemslandene og kommunikere disse til medlemmerne.

 • I 2019 – 2020 er, gennem en målrettet indsats fra CFR, oprettet mange hundrede nye designeringsfunktioner for PSN-R. Det er glædeligt og lover godt for næste generation af PSN-R. Samtidigt har HPRD og HOD i 2020 indgået en grænsedragningsaftale. Det er også glædeligt. Imidlertid er de nye designeringsfunktioner alle i FSV krigsstruktur, og det kan rejse usikkerhed for den fortsatte TJ for PSN-R, som p.t. arbejder med Presse, PR, MJUR, ØV Planlægning, FO – opgaver, Konceptudvikling, Sagsbehandling i Stabe, Undervisning, Stabsstøtte, Censorarbejde m.v.

Forslag:

HPRD vil i det kommende år arbejde for bedst mulige vilkår for de medlemmer, som gør TJ også uden for krigsdesigneringsstrukturen.

HPRD love kan læses her: https://www.hprd.dk/om-hprd/vedtaegter/

Bestyrelsen

Læs HPRD Årsberetning 2020 – HER

Læs Årsregnskab 2020 – HER