Formandens Nytårshilsen

Kære medlemmer

Efter 3 måneder med nogenlunde normale tilstande er samfundet og Forsvaret nu igen lukket godt og grundigt ned for så vidt angår fysiske rammer og aktiviteter, hvilket formentlig vil være gældende 2- 3 måneder endnu.

I HPRD forsøger vi at fastholde et aktivitetsniveau, der er så tæt på normal som muligt for at nå vores mål i strategiplanen fra 2019, som til sommer vil blive opdateret.

Hovedbestyrelse, forårsmøde og generalforsamling den 2. april 2022

Vi glæder os alle til at afholde næste års forårsmøde og generalforsamling i Jylland.

Hovedbestyrelsen har med taknemmelighed takket ja til formanden for Midtjyske kreds, om at afholde den ordinære generalforsamling i Aarhusområdet. HPRD’s sekretariat er i skrivende stund i dialog med kredsen om det konkrete sted og øvrige praktiske forhold, således at alle formalia er overholdt, når det skal bekendtgøres i januar i RESERVEN 1/2022.

På ordinært valg til HPRD’s bestyrelse er oberstløjtnant-R Jesper Schneider, oberstløjtnant-R Klaus Munch Kjøller, chefsergent-R John Krøyer og overkonstabel-1-R John Finmann.

Oberstløjtnant-R Jesper Schneider har meddelt sit ønske om at genopstille for en ny 2-årig periode.

Oberstløjtnant-R Klaus Munch Kjøller, chefsergent-R John Krøyer og overkonstabel-1-R John Finmann har alle meddelt, at de som følge af travlhed i deres respektive civile virker ikke ønsker at genopstille efter mange års virke og tro tjeneste i HPRD’s bestyrelse, og jeg takker dem alle herfor for første men ikke sidste gang.

Der er således op til 4 ledige pladser i bestyrelsen, og jeg vil derfor nu opfordre medlemmer, der er interesserede i at deltage i det store og spændende arbejde, der skal udføres i den kommende 2-års periode, til at melde sig.

De medlemmer, der fortsætter i bestyrelsen er alle reserveofficerer med kontrakt i Hæren, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet, og skulle der være mulige kandidater fra Søværnet, Forsvarets Sanitetskommando, Beredskabsstyrelsen og Sprogofficerskorpset, har dette en særlig interesse, da HPRD’s bestyrelse ønsker at favne Reserven så bredt som muligt. Kandidater med særlig interesse for feltsport og internationalt arbejde i CIOR, CIOMR, YROW og CISOR opfordres også til at melde sig.

Efter HPRD’s love/vedtægter § 8 er den 15. februar 2022 frist for at anmelde sit kandidatur til HPRD’s sekretariat (hprd@hprd.dk) sammen med en kort skriftlig motivation for, hvad kandidaten ønsker at bidrage med, således at denne kan offentliggøres på HPRD’s hjemmeside.

Er interessen for at opstille til bestyrelsen allerede til stede nu, vil jeg opfordre kandidaterne til at meddele dette snarest muligt og herunder fremsende den skriftlige motivation inden den 4. januar 2022, således at motivationerne kan offentliggøres i RESERVEN 1/2022.

Jeg henleder desuden alles opmærksomhed på HPRD’s love/vedtægter § 14, hvoraf fremgår: ”Hver af de i § 4 litra a), b) og c) opregnede personelkategorier skal så vidt muligt være repræsenteret ved mindst ét medlem”.

Idet repræsentanterne for sergent- og konstabelgrupperne ikke genopstiller, bedes alle have eventuelle kandidater fra disse to personalegrupper for øje.

Temaet for forårsmødet er endnu ikke fastlagt, men vil blive meddelt i løbet af februar 2022.

OK 21

HPRD’s hovedbestyrelse formulerede og fremsatte formelt sine krav til OK 21 den 15. december 2020 og har navnlig siden august 2021 deltaget i et ganske intenst og komplekst forhandlingsforløb med FPS’ overenskomstafdeling, der er repræsentant for Staten som arbejdsgiver.

Indtil den 21. december var der seriøse konturer til et acceptabelt forlig, som på visse områder var banebrydende, men på forhandlingsmødet den 21. december blev det meddelt, at forligsudkastet var blevet underkendt i baglandet – formentlig af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i Skatteministeriet (tidligere Moderniseringsstyrelsen i Finansministeriet).

HPRD’s forhandlingsteam fandt dette aldeles uacceptabelt og valgte derfor at rejse sig fra forhandlingsbordet og erklære, at forhandlingerne på dette grundlag var suspenderet på ubestemt tid med den konsekvens, at den yderst utilfredsstillende OK 18 fortsat regulerer reserveofficerernes løn- og ansættelsesvilkår på ubestemt tid, uagtet at den formelt udløb den 31. marts 2021.

Det er slut med skåltaler, når der fra vores arbejdsgivers side ikke sættes handling og ressourcer bag de smukke og forførende ord.

HPRD er ikke medlem af det Centrale Forhandlingsudvalg (CFU), hvorfor parterne ikke er juridisk bundet af nogen aftale, som Staten i øvrigt har indgået med andre personaleorganisationer, herunder procentuelle begrænsninger i lønstigninger m.v.

HPRD ønsker:

  • En fair aflønning på niveau med vores fastansatte kollegaer med de modifikationer, der følger af ansættelsesforholdenes forskellighed.
  • At samtlige majorer af reserven, der er udnævnt før ikrafttræden af OK 18, indplaceres i LG 5.
  • At LG 5 modtager et merarbejdetillæg, der minimum er på niveau med det, der i OK 18 tillægges LG 4.
  • At LG 6 og 7 modtager merarbejde- og øvelsestillæg, der minimum er på niveau det det, der tillægges LG 5, jf. ovennævnte punkt.
  • At 3-timers reglen afskaffes.
  • At feriepenge og pensionsbidrag udbetales løbende og samtidig med de indkommanderingsdage, der er beregningsgrundlaget.

Bemærk, at niveauerne M322 og M331 ikke har eksisteret i flere år, selvom de stadig anvendes i flæng og i stillingsopslag. Niveauerne har i hvertfald siden ikrafttræden af OK18 heddet løngruppe 4 (LG 4 – KN-R) og løngruppe 5 (LG 5 – MJ-R).

Det bliver for hovedbestyrelsen og Forsvaret interessant at se, hvilke individuelle skridt, der tages af Jer medlemmer, da der nok kan forventes alt lige fra framelding til tjeneste og øvelser, opsigelse af kontrakter, manglende gentegning af kontrakter og et betydeligt problem med at rekruttere og fastholde reserveofficerer til det stigende antal stillinger, som angiveligt forventes i både krigs- og totalforsvarsstrukturen.

Det bliver ligeledes interessant at se, hvor længe dette limbo varer – og dette kan også udvikle sig til endnu en skidt sag på det politiske niveau, når samtlige partier bag forsvarsforliget har et udtrykkeligt ønske om at have en stærk reserve i Forsvaret, som de tilmed ønsker styrket i det kommende forlig.

ROHT 2022

Jeg erindrer om, at kandidater til Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn (ROHT) bedes indstillet inden den 31. december 2021 via fremsendelse af en motiveret indstilling til HPRD’s sekretariat, som skal være bilagt en liste på mindst 10 medlemmer af HPRD, som støtter indstillingen. Kandidater til ROHT kan findes blandt medlemmer i alle persongrupper, som er berettiget til medlemskab i HPRD, jf. HPRD’s love/vedtægter § 4.

Af den kongelige approbation for ROHT fremgår følgende: ”Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, tildeles personer, såvel aktive militære som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, som bestyrelsen finder i særlig grad bør hædres for deres indsats for reserveofficerskorpset som helhed og for foreningen i særdeleshed. ”

Feltsport

Det er med stor glæde, at Martin Kaasgaard nu er tiltrådt som ny national leder af feltsport og formand for Reservens Idrætsråd (RIR), hvilket forhåbentlig varsler nye tider for feltsport i almindelighed og lokalkredsenes arbejde i særdeleshed.

Jeg skal hermed opfordre alle medlemmerne i lokalkredsene til at  melde sig under Martin Kaasgaards faner for et tæt og aktivt samarbejde, herunder med at finde hold og aktive udøvere til de internationale kurser og konkurrencer, som dels finder sted i nordisk regi, samt i konsekvens af den netop indgåede aftale mellem HPRD og den tyske reservistforening, Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (kontaktperson er formanden for Sønderjyske Kreds, OL-R Thorbjørn Philippsen, som sammen med Martin Kaasgaard vil udvikle aktiviteterne og det gensidige samarbejde på det felt- og feltsportslige område).

Godt Nytår

Endelig vil jeg ønske jer alle et godt nytår – hvert eneste bump i vejen vidner om, at vi bevæger os fremad mod en lysere tid J

Med venlig hilsen

Jesper Trommer Volf

 

 

 

 

 

Formand, Major af Reserven