Forsvaret har stadig brug for reserveofficerer

Forsvaret har på grund af den igangværende omstilling aflyst reserveofficersuddannelser med start i 2013. Men forsvaret har stadig brug for reserveofficerer og arbejder med en ny model for uddannelsen.

Af kontreadmiral Finn Hansen, chef for Personelstaben i Forsvarskommandoen.

CH PS Finn HForsvaret har desværre måtte aflyse de planlagte grund- og videreuddannelser for reserveofficerer i hæren og flyvevåbnet, som skulle være begyndt i 2013. Det betyder blandt andet, at 30 unge som var meddelt optagelse på grunduddannelsen for reserveofficerer med start i august ikke skal starte alligevel. Aflysningen skyldes den omfattende omstilling, som Forsvaret gennemfører i øjeblikket. Tiltagene betyder, at Forsvaret i øjeblikket afskediger både militært og civilt personel, og at der ikke vurderes at være ledige stillinger efter endt uddannelse, til de elever, som skulle have påbegyndt deres uddannelse i år. Forsvaret har af samme årsag besluttet, at der heller ikke optages elever på linjeofficersuddannelserne i 2013 og 2014.

Jeg har i begyndelse af juni skrevet til de unge, hvis uddannelse nu er aflyst og beklaget både situationen og den sene aflysning. Men vi har først for nylig endelig erkendt, at vi ikke har mulighed for at tilbyde eleverne et job efter endt uddannelse, og derfor finder vi det mest rigtigt at aflyse uddannelsen. Både af hensyn til de unge og af hensyn til Forsvarets økonomi.

Det er vigtigt for mig at understrege, at aflysningen af årets reserveofficersuddannelser ikke betyder, at Forsvaret ikke fremover har brug for personel af reserven. Tværtimod. Vi har i Forsvaret igangsat et større analysearbejde, der skal se på muligheder og fordele ved en styrket anvendelse af personel af reserven.

Blandt de elementer, vi kigger på, er muligheden for at lave et uddannelsessystem, som er fælles for reserven og det faste personel. Det vil efter Forsvarskommandoens opfattelse bidrage til at styrke integrationen mellem det faste personel og reserven. Arbejdet med de nye modeller er stadig i den indledende fase, og derfor kan Forsvaret endnu ikke sige noget konkret om, hvordan et forløb for eksempelvis en reserveofficer vil kunne se ud i fremtiden.

Lad mig slå helt fast, at Forsvaret ikke kan undvære en aktiv og veluddannet reserve. Reserveofficerer og øvrigt personel af reserven udgør en vigtig personelreserve for Forsvaret – herunder i forbindelse med Forsvarets internationale engagement – og en værdifuld kapacitet, der er med til at styrke tilknytningen mellem Forsvaret og det øvrige samfund.

Forsvarskommandoen vil gå i dialog med Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Danmark omkring perspektiverne for uddannelsen af fremtidens reservepersonel. Emnet vil indledningsvist blive drøftet på Værnsfælles Personel af Reserven Udvalg seminar i september, og efterfølgende vil der blive afholdt et orienteringsmøde for reserven, hvor også kandidaterne på de aflyste uddannelser vil blive inviteret.