HPRD indkalder til ordinær generalforsamling 2019

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

indkalder til ordinær generalforsamling lørdag den 16. marts 2019 kl. 1400 i Kastellet i København.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Godkendelse af Foreningens regnskab for det forløbne år.
 4. Fastsættelse af medlemskontingent for kontingentåret på grundlag af et fremlagt budget.
 5. Valg af formand
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Ad dagsordenspunkt 5.og 6., Valg af formand og valg af medlemmer til bestyrelsen:

I henhold til § 14 i foreningens love består bestyrelsen af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 5 – 9 medlemmer (inklusive formand), idet formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen den 17. marts 2018 bestod bestyrelsen af 9 valgte medlemmer.

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er siden da udtrådt af bestyrelsen:

 • Orlogskaptajn-R Maria Vang Knudsen, Søværnet
 • Major-R Kim Pedersen, Hæren
 • Sektionschef-R Peter Fristrup, Beredskabsstyrelsen
 • Oversergent-R Leon Castro Lagunas, Hæren

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i henhold til § 14 i foreningens vedtægt:

 • Oberstløjtnant-R Allan Sørensen, Hæren
 • Kaptajnløjtnant-R Peter Kaare Thomsen, Søværnet
 • Premierløjtnant-R Simon Engholm, Flyvevåbnet

Blandt de resterende to generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der ikke på valg i henhold til vedtægtens § 14, har følgende valgt at stille sit mandat til rådighed:

 • Oberstløjtnant-R Klaus Munch Kjøller, Hæren

Blandt ovennævnte ønsker følgende at kandidere til genvalg som medlem af bestyrelsen:

 • Oberstløjtnant-R Klaus Munch Kjøller, Hæren (ønsker kun valg for ét år)
 • Kaptajnløjtnant-R Peter Kaare Thomsen, Søværnet (ønsker kun valg for ét år)

Herudover har følgende medlemmer tilkendegivet interessere for at kandidere som medlem af bestyrelsen:

 • Oberstløjtnant-R Jesper Schneider, Hæren
 • Oberstløjtnant-R Lars Bak, Flyvevåbnet
 • Major-R Rune Bech, Hæren
 • Kaptajn-R Lars Hawaleschka Madsen, Flyvevåbnet
 • Premierløjtnant-R Mads Sander, Søværnet
 • Premierløjtnant-R Ronny B. Vossen Rasmussen, Hæren
 • Seniorsergent-R John Krøyer, Søværnet

Der er således 10 medlemmer, der kandiderer til at besætte de 7 ledige pladser som almindeligt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen peger på, at generalforsamlingen den 16. marts 2019 vælger 7 sådanne nye bestyrelsesmedlemmer. Læs mere om Kandidaterne til bestyrelsen.

Der foreligger ved redaktionens afslutning ingen forslag eller tilkendegiven interesse fra medlemmer med hensyn til at kandidere som formand for foreningen. I tilfælde af, at der fremkommer forslag til kandidater som formand for foreningen, foreslår bestyrelsen ligeledes valg af ny formand.

Det bemærkes, at såfremt der ikke inden 15. februar 2019 fremkommer forslag til valg som formand, og der i øvrigt ikke måtte blive valgt formand på foreningens generalforsamling, vil det være foreningens bestyrelse, der konstituerer en formand – alt andet lige – gældende frem til den ordinære generalforsamling i 2020.

Ad dagsordenspunkt 7., Valg af revisor:

Som revisor for en étårig periode foreslås genvalgt MAZARS.

Ad dagsordenens punkt 8. Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår en justering af foreningens love således:

ordene ”… – benævnt Præsident …” i § 9 udgår

og ordene ”… benævnt Præsidenten …” og ”… – benævnt Vice Præsident” i § 14 udgår.

Ifølge Foreningens love § 8 skal forslag til valg og andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, formuleres skriftligt og være Foreningens sekretariat i hænde inden den 15. februar. Den endelige dagsorden vil være tilgængelig via foreningens hjemmeside www.hprd.dk snarest muligt efter 15. februar 2019.

HPRD vedtægter kan læses her: Vedtægter

Kan du ikke deltage i selve generalforsamlingen, har du mulighed for at stemme via fuldmagt. Du kan downloade fuldmagten her: HPRD GF fuldmagt 2019

Opdateret 04.02.2019