HPRD til CS kongres 2014

“Danmark skal have et forsvar, der er brug for”

Det var CS formand Jesper K. Hansens afsluttende bemærkning tillige med kongressens gennemgående tema, efter sin tale på CS kongressens anden dag i den forløbne weekend, hvor godt 200 delegerede og gæster fra Forsvarets øverste ledelse samt en række samarbejdsorganisationer og fonde, deltog.
Kongressen, der blev gennemført under gode rammer på Scandic Sydhavnen i København, er CS’s markante begivenhed, der finder sted hvert 4 år med valg til hovedbestyrelsen samt valg af formand. Jesper K. Hansen blev genvalgt for en ny 4-årig periode med akklamation.
Efter førstedagens indledende program med fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning og regnskaberne for de forgange 4 kongres år, de respektive valg samt forelæggelse af forslag til CS programmet for den kommende kongresperiode, mødte de indbudte forventningsfulde gæster op til nogle forhåbentligt inspirerende taler.
Formand CS – Jesper K. Hansen kom i sin tale bredt rundt omkring de udfordringer og problemstillinger, som Dansk forsvar undergår i indeværende Forsvarsforlig 2013 – 2017. Men han indledte med at nævne, at de indledende overvejelser og notater han begyndte med at skitsere omkring sin tale allerede i august måned, senere blev slettet på baggrund af flere markante begivenheder og udmeldinger. Bl.a. udviklingen i konflikten i Ukraine og i Baltikum, med dansk tilkendegivelse af kontinuerlig udstationering af danske tropper i op til 90 dage ad gangen på fortsat øvelse. Den udenrigspolitiske arena havde ændret sig markant hen over sommeren.

Mobilfotos OKT2014 436
Afskaffelse af tjenestemandsbegrebet og ansættelsesforhold generelt i Forsvaret stiller også store krav, om bl.a. nyt fokus på ansættelser fremadrettet på overenskomstbasis. Der var dog samtidig glæde over, at den ny ordning med sergentelever på S.U. havde fået en bedre start en forventet. Den nye HR-strategi som afløser for udstikker funktionen er også én af de store udfordringer, med at få skabt blot en fornødent overblik og gennemsigtighed omkring stillinger og ansættelsesforhold. Den største bekymring var dog den markante omkalfatring af det statslige redningsberedskab. “Danmark er for alvor ved at sælge ud af sine forsikringer – og voldsomme vejrfænomener har det ikke med at blive mildere og mindre hyppige med tiden”.
Formanden afsluttede med at konkludere, at Danmark skal have et rummeligt forsvar med plads til både støtte- og operativt personel – Et forsvar der er brug for.
En veloplagt Forsvarschef Peter Bartram lagde i sin tale glædeligt tyngde på personalegrupperne i Reserven og de frivillige i Hjemmeværnet, herunder det fælles uddannelsessystem med de udfordringer, men ikke mindst muligheder det giver i det fremadrettede perspektiv. Deltidsansættelse er måske for mange ikke nemt at se mulighederne for, men FC forventede det som én af de faste hjørnestene i Forsvaret fremover. En langt bedre udnyttelse af interaktionen mellem Forsvaret og Hjemmeværnet vil skabe en langt større dynamik. Afslutningsvis betonede FC samarbejdspartnernes meget positive syn på det danske Forsvar, som trods sin beskedne størrelse, er et langt mere respekteret og værdifuldt Forsvar, end vi selv går og regner med herhjemme. Et spørgelystent publikum fik hurtigt anvendt den resterende tildelte tid herunder også omkring den “konkurrenceudsætning” som Forsvaret p.t. undergår med andre ydelser end de militær operative. FC så flest fordele i denne konkurrenceudsætning forudsat, at ydelserne og den lovede kvalitet også holdes.
En lun og også veloplagt Forsvarsminister Nicolai Wammen kom med en stærk og bredt orienteret tale. FM undveg forholdene omkring det statslige Beredskab, men blev dog undervejs “holdt op derpå” af publikum. Bl.a. blev FM også spurgt, hvorvidt den markant ændrede situation med krisen i Ukraine, opbygning i Baltikum og indsatsen i Syrien og Iraq, sidens Forsvarsforligets indgåelse, ville afstedkomme en ændring i præmisserne for besparelserne på forsvarsbudgettet? FM gav klart udtryk for, at “håbede I jeg havde en check med, bliver I skuffede”.
MF Troels Lund Poulsen (V) var næste gæstetaler på podiet, og han gav publikum en “let” og god tale, og samtidig tilsat en ganske pæn portion humor trods det ganske alvorlige emne med besparelsen på de 2,7 mia. kr. MF lagde vægt på under besvarelse af spørgsmål, at nu trængte Forsvarets ansatte til ro og tryghed, og tiden var ikke til at diskutere evt. senere kommende kaserneflytninger o.lign.
Sidste taler var FTF formand Bente Sorgenfrey, som gav en peptalk omkring udfordringer med at holde på medlemmerne. En stærk tale med et markant fagpolitisk islæt og forskellige input og vinkler til militære emneområder. Tillidsreformen med de 7 principper for samarbejder om modernisering kom BS ind på, ligesom Dagpengekommissionen, som hun sidder med i, skal undersøge hvordan det mere end 100 år gamle dagpengesystem kan blive tidssvarende.
Formand CS rundede hver taler af med opfølgning på spørgerunden og bidrog med gode kommentarer til de enkelte, og han rundede kongressen af med en kort opsummering samt – “Et forsvar der er brug for”.
Samlet set en velgennemført kongres, måske en anelse for “velpoleret”, men samtidig indtrykket af, at CS er en bæredygtig faglig organisation, der er klar til de kommende 4 års udfordringer, såvel i indeværende, men angiveligt også i det kommende Forsvarsforlig.

/Bjarne Askholm, SSG-R