Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2013

Det er tid til den årlige generalforsamling i HPRD, hvor der i år blandt andet skal vælges en ny formand. Generalforsamlingen finder sted lørdag den 16. marts 2013 kl. 1400 i ”Bageriet” på Kastellet i København.

Bestyrelsen og sekretariatet vil gerne opfordre alle medlemmer til at deltage og dermed være med til at sætte det hold, som skal tegne foreningen både indadtil og udadtil det kommende år.

Dagsordenen lyder:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
4. Medlemskontingent for kontingentåret fastsættes på grundlag af et fremlagt budget.
5. Valg af formand
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

M.h.t. dagsordenens punkt 5 har nuværende formand, OL-R Birger Kjer Hansen, meddelt, at han ikke genopstiller til posten som formand eller som bestyrelsesmedlem.

Nuværende bestyrelsesmedlem og foreningens næstformand, OL-R Jan Hjortshøj, har stillet sin kandidatur til rådighed som foreningens formand.

M.h.t. dagsordenens punkt 6. gælder, at følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

OL-R Jørn Arne Nielsen, PL-R Claus Chr. Brünger og PL-R Maria Vang Knudsen.

De to førstnævnte genopstiller ikke, hvorimod sidstnævnte er villig til genvalg.

Dette, sammenholdt med dels, at OS-R Thomas Hvid Andersen udtrådte af bestyrelsen i december 2012, dels i tilfælde af Jan Hjortshøjs valg til formand, betyder, at der vil skulle vælges op til 5 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen, såfremt generalforsamlingen i øvrigt vælger at foretage valg således, at der efter vedtægternes § 13 anvendes maksimum antal bestyrelsesmedlemmer på i alt 9.

På tidspunktet for nærværende indkaldelse har i alt følgende – anført i alfabetisk rækkefølge efter efternavn – stillet deres kandidatur til rådighed som fortsættende eller nyt bestyrelsesmedlem:

SSG-R Bjarne Askholm, Hæren
LT-R Oscar Cosman Brøndum, Flyvevåbnet
OS-R Michael Foscolo, Flyvevåbnet
SKL-R Peter Fristrup, Beredskabsstyrelsen
PL-R Maria Vang Knudsen, Søværnet

Bestyrelsen foreslår, at der vælges bestyrelsesmedlemmer således, at bestyrelsen ved generalforsamlingens afslutning udgør i alt 9 medlemmer.

M.h.t. dagsordenens punkt 7 foreslås genvalg af MAZARS Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ifølge Foreningens love § 7 skal forslag til valg og andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling – herunder evt. yderligere kandidaturer som medlem af bestyrelsen -, formuleres skriftligt og være Foreningens sekretariat i hænde inden den 15. februar. HPRD’s love kan rekvireres ved henvendelse til Foreningens sekretariat eller læses på hjemmesiden her.