Den nye overenskomst er klar

Ny moderniseret overenskomst for beredskabsofficerer og officerer af reserven 


HPRD har i går underskrevet ny overenskomst for beredskabsofficerer og officerer af reserven gældende fra 1. januar 2019 og indtil videre indtil ultimo marts 2021.


Med indgåelsen af den nye overenskomst er de hidtidige forskellige aftalegrundlag for henholdsvis beredskabsofficerer og officerer af reserven blevet samlet i én overenskomst. Samtidig er overenskomstgrundlaget blevet forenklet i betydelig grad, således at det fremadrettet vil være lettere for den enkelte officer af reserven at gennemskue sin lønseddel. Det har vi ønsket i årevis.

Overenskomsten indebærer bl.a.:

 • Et forenklet lønsystem
 • Mulighed for at få indbetalt pensionsbidrag 17,1 % til selvvalgt pensionsordning eller udbetalt som løn
 • Adgang til individuel løndannelse via forskellige tillæg
 • Øget honorering i forbindelse med bl.a. vagter, sejlads og øvelser
 • Indførelse af graderne sekondløjtnanter, løjtnanter og brigadegeneraler/flotilleadmiraler
 • Ophævelsen af den pligtige afgangsalder
 • Udfasning af M322-ordningen
 • Mulighed for indkaldelse til begrænset daglig tjeneste, dog minimum 3 timer per dag i relevante situationer fx møder af kortere varighed.

Den nye overenskomst træder i kraft den 1. januar 2019 og vil gælde ved alle ny- samt gentegninger af rådighedskontrakter. Allerede ansatte officerer af reserven vil indenfor deres kontraktperiode have mulighed for at anmode om at overgå til det nye aftalegrundlag.

Grundlæggende er det, vi leverer med den nye aftale – et lønsystem, som ligner de fastansattes. Det betyder, at man i en karriere, hvor man bevæger sig mellem fastansættelse og rådighedstjeneste vil opleve, at honoreringen for tjeneste er nogenlunde den samme. Den nye aftale skal gerne gøre det mere gennemskueligt og dermed attraktivt at anvende reserven. Herudover er der tale om en overordnet attraktiv aftale for den aktive reserveofficer i Forsvaret og for beredskabsofficererne i Beredskabsstyrelsen. Aftalen indeholder det, som medlemmerne har bedt os om at levere, og den modsvarer de ønsker, som Forsvaret har opstillet gennem DS9.

Vi er nået i mål med krav, der kan opfyldes indenfor vores aftaleområde
Den nye overenskomstaftale for officerer af reserven og Beredskabsstyrelsens reserve inkl. resultatpapir fra overenskomstforhandlingerne er blevet forhandlet på plads med udgangspunkt i de krav, som HPRD fremsendte til FPS forud for forhandlingerne. Kravene blev formuleret sammen på baggrund af input fra medlemmerne. Igen tusind tak til alle jer som bidrog i den forbindelse.

Du kan finde den nye overenskomstaftale her: Ny overenskomstaftale for officerer af reserven og Beredskabsstyrelsens reserve
Hvis du øsnker at læse resultatpapiret, finder du det her: Resultatpapir OK18

Ligesom i alle andre forhandlinger, så har opgaven været at nå så langt som muligt i opnåelsen af en samlet løsning. Vi er kommet i mål med de af vores krav, som kan løftes under vores aftaleområde. Ikke på alle punkter, som vi i første omgang havde forestillet os. Vi er dog nået i mål samlet set.

Kort opridset er her kravene, som vi fremsendte til FPS:

 1. Et aftalegrundlag, som sikrer en fleksibel udnyttelse af personel af reserven til glæde for både personellet og Forsvaret.
 2. Reservepersonel, herunder officerer af reserven og Beredskabsstyrelsens reserve, ligestilles med vores fuldtidsansatte kollegaer på alle områder, når vi løser tilsvarende opgaver. Dette vil sige lige løn for lige arbejde.
 3. Lønninger skal derfor afspejle de fuldtidsansattes både i grundløn, tillæg og pension.
 4. Der skal sikres reserven, herunder officerer af reserven, bedre muligheder for videreuddannelse ved afsættelse af midler hertil. Vi ønsker således en kompetencemæssig ligestilling med de fuldtidsansatte.
 5. Det skal være muligt at indgå såkaldte chefkontrakter i forbindelse med udsendelser i INTOPS. Disse skal forhandles af både HPRD og HOD. Endvidere skal der indføres en mulighed for at ansætte chefer af reserven på tidsbegrænsede kontrakter.
 6. Der er i praksis et behov for at kunne indkommandere på timebasis og ikke i hele indkommanderingsdage.
 7. Vi finder, at fastsættelse af afgangsalder bør fastsættes efter samme retningslinjer som til enhver tid er gældende for fastansat personel.

Løn- og aftalemæssig sidestilling med de fastansatte
Den nye overenskomst er et gennemført moderniseret aftalegrundlag, hvor vi er blevet side- og ligestillet med vores fastansatte kolleger. Løn og vilkår spejler de fastansattes. Og aftalen favner for første gang alle fra sekondløjtnant til brigadegeneral.

Helt konkret er løn og tillægsdannelse afstemt med de fastansattes, og meget væsentligt er pension for første gang en del af reservens lønpakke. I den henseende skal det bemærkes, at vi har fået forhandlet på plads, at det står den enkelte frit for, om man ønsker pensionsdelen indbetalt på en valgfri pensionsordning eller udbetalt som løn.

Der findes ikke længere i aftalen begrænsninger i forhold til ens civile job og muligheder for tjeneste i reserven. Vi har derudover fået mere enkle og bedre forhold i forbindelse med fx sygdom, barnets 1. og 2. sygedag.

Den pligtige afgangsalder er afskaffet. Det vil sige, at man kan opretholde sin tjeneste i reserven, så længe man opfylder de til enhver tid gældende krav, herunder fysiske krav påkrævet i funktionen.

Tillægsdannelse
Det er i forhold til tillægsdannelse, at den nye aftale bryder med den praksis, som vi har kendt tidligere. Vær opmærksom på, at forhandlingerne er gennemført på den præmis, at det er et nulsumsspil. Der kunne ikke tilføres yderligere midler i denne omgang. En ny samlet aftale skulle derfor forhandles på plads inden for den eksisterende ramme. Og det betyder helt konkret en omfordeling, som også afspejles i aftalen.

En række mindre tillæg er faldet bort til gengæld er der opnået langt bedre mulighed for at forhandle individuelle tillæg i form af fx funktionstillæg, engangsvederlag og resultatløn. Lønforhandlinger (løngruppe 1-7) gennemføres forud for indgåelse af kontrakt, og forhandlinger kan herudover finde sted en gang om året, såfremt en af partere anmoder om det. I overgangsperioden er det vigtigt at være opmærksom på, at visse tidligere centralt aftalte tillæg bliver oversat og vekslet til nye tilsvarende individuelt forhandlede tillæg. HPRD bistår selvfølgelig gerne vores medlemmer i dette.

Der er i forbindelse med tilnærmelsen til de faste blevet foretaget en kraftig omfordeling af midler på linje med de justeringer, der gennem de senere år er foretaget på de fastansattes område. I forhold til centralt aftalte tillæg, så er området for øvelsesvirksomhed blevet markant styrket. Helt konkret er indkommanderingsvederlaget på baggrund af ønsket om at skabe sammenlignelighed blandt andet blevet vekslet til markant øget honorering af vagt- og øvelsestjeneste. Løngruppe 1-5 får nu ud over øvelsestillæg udbetalt en erstatningsfridag.

På trods af omfattende forhandlinger og kraftig insisteren og argumentation har det ikke været muligt at forhandle et centralt aftalt øvelsestillæg til løngruppe 6 og 7 på plads. I stedet skal kompensation for deltagelse i eksempelvis øvelsesvirksomhed dækkes gennem individuelt aftalte tillæg som fx intervalløn, funktionsvederlag, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn. Dette er et nybrud og muliggør, at den enkelte kan forhandle sig til en større lønfremgang ved at overgå til den nye aftale.

Det er nedfældet i resultatpapiret, at der i forbindelse med indfasningen af individuel løndannelse i forhold til reserven (løngruppe 1-7) sker afrapportering, så vi kan følge og følge op på; både løbende og i forbindelse med de næste overenskomstforhandlinger, at ordningen virker og forvaltes efter hensigten. Det skal i forlængelse heraf betones, at HPRD står til rådighed for vores medlemmer i forbindelse med lønforhandling på alle niveauer.

Forvaltning af den individuelle løndannelse sker for alle beredskabsofficerer og officerer af reserven (løngruppe 1-7) efter de samme regler og forudsætninger, som for Forsvarets øvrige medarbejdere, jf. de gældende vejledninger vedrørende individuel løndannelse. Dette er præciseret i aftalegrundlaget.

Det skal betones, at her er tale om indfasning af ny tillægsdannelse. Derfor kan man grundlæggende ikke vurdere potentialet i den nye ordning på baggrund af tidligere praksis vedrørende tillæg.

Derudover har vi fået afklaret, at midlerne til rådighed for reservens individuelle tillægsdannelse kommer fra vores eget område en form for særskilt pulje. Vi skal derfor ikke kæmpe med de faste om tillæg fra deres/den samme pulje.

Arbejdstid
I forbindelse med sidestillingen med de fastansatte sker der også ændringer i forbindelse med blandt andet merarbejde. I aftalen vil løngruppe 1-4 blive kompenseret for merarbejde i form af et merarbejdetillæg. Vi har blandt de tilgængelige muligheder vurderet, at den bedste samlede løsning var at hæve grundlønnen for løngruppe 1-4 med merarbejdetillægget. Dette gør, at grundlønnen på ny og gammel aftale er på niveau.

Det betyder også, at løngruppe 1-4 ikke vil blive honoreret yderligere for merarbejde gennem et centralt aftalt tillæg. De har mulighed for at forhandle denne honorering hjem gennem anvendelse af tillægssystemet. Vi er landet på denne løsning, fordi den tilgodeser den unge premierløjtnant, der ikke har megen øvelsesaktivitet.

Løngruppe 5-7 vil derimod på linje med vores fastansatte kolleger ikke have nogen øverste arbejdstid. Kompensation for merarbejde og belastende tjeneste vil derfor af den enkelte skulle forhandles på plads, som en del af en lokalt aftalte tillæg herunder vederlag. HPRD vil bistå medlemmerne med dette, såfremt det ønskes.

Et nybrud i aftalen er også, at vi har fået forhandlet på plads, at der er åbnet op for, at man kan indkommanderes til begrænset daglig tjenested. Dog ikke mindre en 3 timer.Dette imødekommer et stadigt voksende krav fra reserven designeret i regi af Hjemmeværnet.

Ved indfasningen af denne nye mulighed er det vigtigt, at forvaltningspraksis af denne nye mulighed bliver rimelig. Her har vi alle i dialog med vores stedlige chefer et ansvar for, at dette ’lander’ på en god måde til glæde for både arbejdsgiver og arbejdstager. Såfremt man oplever, at den nye mulighed for begrænset tjeneste ikke forvaltes rimeligt, så lad foreningen det vide, ellers kan vi ikke løfte og adressere problematikken. Det er aftalt, at de forvaltningsmæssige retningslinjer vil fremgå i den nye administrative vejledning, som FPS udarbejder i forbindelse med implementeringen af aftalen.

Rejsetid og godtgørelse af merudgifter 
I den nye aftale har reserven stadig fast tjenestested på bopæl. Det betyder, at vi fortsat bliver kompenseret for transportudgifter mellem bopæl og det militære tjenestested som hidtil, herunder at rejsetid ikke er at betragte som arbejdstid. Som hidtil kan man blive befalet til at stille på et bestemt mødested, hvorfra der arrangeres eksempelvist militær transport.

Midler til reservens efter- og videreuddannelse
Med hensyn til kravet om afsættelse af midler til uddannelse, så er reserven sidestillet med de fastansatte og midler til efter- og videreuddannelse. Det vil sige, at midler til de fastes og reservens efter- og videreuddannelse kommer fra den samme pulje. Det er et vigtigt udgangspunkt, og HPRD vil fortsat betone i vores dialog med Forsvaret, at efter- og videreuddannelse herunder også udnævnelse er en central forudsætning for motivation og fastholdelse af reserven.

Overgang til ny ordning – nu eller senere
Alle beredskabsofficerer og officerer af reserven vil overgå til det nye lønsystem ved (gen-)tegning af kontrakt. Frem til gentegning af kontrakt er der valgfrihed. Man kan vælge at blive på den hidtidige ordning eller man kan inden kontraktudløb vælge at lade sig overflytte til det nye aftalegrundlag ved at indgå ny rådighedskontrakt.

Det er aftalt, at FPS vil udvikle en lønberegner, så hver enkel reservist kan regne på, hvorvidt det er bedst for dem at blive på den gamle aftale indtil kontraktudløb eller gentegne kontrakt på de nye vilkår hurtigst muligt.

Krav uden for HPRD aftaleområde 
Der er et element af vores krav fremsendt til FPS forud for forhandlingerne, som ikke er med i den nye aftale. Det er ikke med i den nye aftale, idet det ligger uden for HPRD aftaleområde. Det drejer sig om muligheden for at ansætte chefer af reserven på korttidskontrakt. Korttidskontrakter er at betragte som en fastansættelse og hører under HOD aftaleområde. Derfor skal en løsning på dette område forhandles på plads mellem FPS og HOD. Det er vores indtryk, at de involverede parter ønsker en løsning, og HPRD vil fortsat presse på for, at de forhandlingsberettigede parter på dette område finder en hensigtsmæssig løsning. Den nuværende situation er uholdbar i længden og understøtter ikke Forsvarets behov.

Ønsker fra Forsvaret, som udløb af DS9 
Som udløb af DS9 arbejdet var det et ønske, at der i muligt omfang blevet implementeret en række tiltag i aftalegrundlaget. Vi er sammen med FPS kommet i mål med dem alle med undtagelse af ønsket om, at der reetableres en kontraktform/-type, hvor personellet i reservestyrken honoreres for at være på kort varsel og derigennem forpligtet til at kunne stille inden for kort tid. Det var endvidere tanken, at det særlige tillæg for at være på kort varsel først skulle komme til udbetaling ved aktivering. HPRD var åbne for at indføre denne mulighed i den nye aftale. Det var dog både FPS og HPRD overbevisning, at de økonomiske konsekvenser af en sådan tilføjelse ikke på nuværende tidspunkt er kendte. Derfor skal dette behov først tilstrækkeligt kortlægges og beregnes, herunder evt. behov for tilførsel af midler til området til formålet. HPRD og FPS vil gå i dialog om, hvordan en sådan aftale kan se ud, så vi er klar til at imødekomme konkrete behov for Forsvaret, når disse opstår.

Aftalegrundlaget rummer mulighed for, at beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 1-5 kan have tilkaldevagttjeneste, for hvilken der ydes et tilkaldevagttillæg. Tillægget ydes for en 24 timers periode. Tilkaldevagten medregnes ikke som arbejdstid, med mindre den pågældende vagt aktualiseres. I så fald medregnes den faktiske tjeneste fra mødetidspunktet.

Ikrafttræden og implementering 
Den nye overenskomst træder i kraft den 1. januar 2019 og vil gælde ved alle ny- samt gentegninger af rådighedskontrakter. Allerede ansatte officerer af reserven vil indenfor deres kontraktperiode have mulighed for at anmode om at overgå til det nye aftalegrundlag.

Som følge af den nye aftale, vil der blive udfærdiget en ny administrativ vejledning for forvaltning af reserven,så man i Forsvaret bliver i stand til at forvalte og administrere personellet korrekt i tråd med den nye aftale. Vi har indgået en aftale med FPS om, at HPRD bistår i det arbejde, så vi sammen skabet et solidt fundament for, at den nye aftale bliver en succes. Vi har tidligere internt i foreningen og i regi af DS9 talt om emner, det er vigtigt, at der bliver skabt klarhed over i den nye administrative vejledning. Fremsend gerne eksempler til sekretariatet, hvor vi samler input med henblik på at inddrage dem i vores samarbejde med FPS om den nye administrative vejledning.

Hvad betyder den nye aftale for dig?
Det kan umiddelbart være svært at danne sig et overblik over, hvad indholdet af den nye aftale betyder for én selv. Derfor er lønberegneren fra FPS helt central, når den er klar. Vi vil snarest offentliggøre en række eksempler på hjemmesiden, som viser, hvordan det nye lønsystem virker i praksis ved forskellige tjenestemønstre og for de respektive løngrupper. Vær opmærksom på, at taksterne oplistet i aftalen er angivet i 2012 niveau, som det er praksis for overenskomstaftaler under Moderniseringsstyrelsens område.

Den nye overenskomstaftale vil også blive behandlet i det kommende nummer af magasinet RESERVEN.

Den nye aftale tager udgangspunkt i det nye Forsvarsforligs ambitioner og understøtter den fremtidige anvendelse af reserven. Der er tale om en attraktiv aftale for den aktive reserveofficer i Forsvaret og for beredskabsofficererne i Beredskabsstyrelsen. Aftalen indeholder det, som medlemmerne har bedt os om at levere, og den modsvarer de ønsker, som Forsvaret har opstillet gennem DS9.  Grundlaget er nyt og derfor er der behov for, at vi sammen går ind i arbejdet med implementeringen af den nye moderniserede aftale, så aftalens attraktive potentiale udfoldes bedst muligt.

Med venlig hilsen

Maria Vang Knudsen
HPRD Præsident