Status på OK 21 forhandlingerne eller forberedelserne

Overenskomstforhandlinger er i gang, eller forberedelserne kan man vel med rette sige. Processen er en lang en af slagsen og foreningens aftaleudvalg vil her give et overblik over, hvor vi står og hvad vi kan forvente. Som det er foreningens medlemmer bekendt fremsatte vi rettidigt vores krav overfor arbejdsgiver/Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) den 15. december 2020 (se Reserven 1/21), og første forhandlingsmøde (”sættemøde”) blev forskriftsmæssigt afholdt den 22. januar 2021 i en positiv og konstruktiv atmosfære. Kravene der blev fremsat, er baseret på nedenstående som er en overgang til at stærkt forenklet system for aflønning af reserveofficerer baseret på 7 elementer:

  1. Aflønning baseret på lønkvanter: 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 dages lønninger som suppleres af et vederlag for øvelse/sejlads og anden særlig tjeneste.
  2. Kompensation for merarbejde.
  3. Timesatserne harmoniseres så heltidsansatte og reservister ligestilles, således at løndele vedrørende § 5, individuel løn, P-kval, betalte ferie-fridage, løn under tjenesterejse mv. også gives til reservister.
  4. Specialister med særlige anvendelige civile kompetencer gives funktionsvederlag.
  5. Kontraktformen justeres, så den understøtter aftalt pligtigt beredskab.
  6. Alle majorer M322 udnævnt før OK18 ikrafttræden indplaceres i LG5
  7. Alle M401 skal under øvelser/sejlads ligestilles med fast struktur

I henhold til resultatpapiret for OK18 for officerer af reserven er aftalt bl.a. en forhandling med HPRD om et periodeprojekt frem til forhandlingerne om OK21. Projektet skulle monitorere løngruppe 1 til 7 adgang til individuel løndannelse ved overgangen til OK18, men er aldrig iværksat og foreligger beklageligvis ikke.

Endvidere mangler FPS afrapportering (pr.  maj 2020) vedr. indfasningen af chefgruppens adgang til individuel løndannelse. Afrapporteringen skulle følge perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Dette grundlag foreligger ikke på nuværende tidspunkt.

På trods af gentagne opfordringer er ønsket en fyldestgørende og korrekt dokumentation enten ikke modtaget eller kun modtaget i så stærkt begrænset omfang, at det ikke kan danne grundlag for egentlige forhandlinger, såfremt at man ønsker at bygge på det eksisterende grundlag.

Der er afholdt adskillige møder over de seneste 9 måneder, uden at FPS har fremsat eller afvist foreningens krav eller fremsat modkrav. Dette fører til den bekymring fra foreningens side at der er tvivl om modpartens mandat, herunder om det er den reelle arbejdsgiver foreningen sidder overfor samt om man ønsker at opfylde det eksisterende forsvarsforlig, hvor der er konkrete krav til opbygningen af reserven.

HPRD fastholder de krav der er fremlagt omkring ligestilling med vores fastansatte kollegaer i relation til løn og ansættelsesvilkår med de modifikationer, der er en naturlig følge af, at reserveofficerer er løsansat og på dagløn, herunder introduktion af et løntillæg, der kompenserer for manglende mulighed for afspadsering. En alvorlig knast er indkommandering til daglig tjeneste – f.eks. planlægning og forberedelse af øvelsesaktivitet – hvor den planlagte arbejdstid overstiger 7,4 time.

Endvidere ved vagt-, beredskabstjeneste eller øvelse er godtgørelse og erstatningsfrihed omfattet i LØNGRP 1-5, men i chefgruppen (LØNGRP 6 og 7) mangler der fortsat en ligestilling med vores fastansatte kolleger på samme niveau.

Foreningens aftaleudvalg vil fortsætte forhandlingerne eller de såkaldte forberedelser med henblik på at en overgang til at stærkt forenklet system for aflønning af reserveofficerer baseret på ovenstående 7 elementer til gavn for Forsvaret og reserveofficeren.

Det er aftaleudvalgets opfattelse at grundlaget for en for handling ikke er tilstede, samt at den tid der anvendes på at etablere grundlaget skabe løsningen på et enkelt og simpelt problem er ude af proportioner ressource og tidsmæssigt.

Af oberstløjtnant-R Klaus Munch Kjøller, næstformand og formand for Aftaleudvalget