Twice a citizen with a twist

Twice a citizen with a twist

Af kaptajn af reserven Thomas Hauge Berg, Fighter Wing Skrydstrup Wing Reserve

Værnsfælles PARU-Seminar den 18.-19. september 2013 blev i år afviklet på Ryes Kaserne i Fredericia. Formanden for HPRD, oberstløjtnant af reserven Jan Hjortshøj åbnede seminaret med et ”twist” på sloganet om reserven som “Twice a citizen”:

Reserven skal være  “Twice a citizen with a twist”. Det betyder, at reserven, udover både at have en civil og en militær karriere, også har til opgave at bygge bro mellem forsvaret og den civile verden. Seminarets tema er integration af reserven.

Seminaret er et slags landsmøde for reservens personel af reserven udvalg (PARU) fra alle entiteter i alle værn på NIV I til III. I sin velkomst slog Jan Hjortshøj det overordnede tema for seminaret fast: Integration af reserven! Målet for seminaret var, at deltagerne gav input til forsvarets nye HR-strategi. Mere konkret handler det om input til delstrategi 9 (DS9), der omhandler personel af reserven og hjemmeværnets frivillige. Desuden var målet at drøfte en opdatering af samarbejdsstrukturen for reserven i forhold til anvendelsen af reserven fremover.

 Ambitionsniveauet er uændret. Fokus på militære kernekompetencer

Som den vigtigste gæst indledte forsvarschef general Peter Bartram seminaret og talte bl.a. om implementering af forsvarsforliget, om de aktuelle operationer og om perspektiverne, herunder for anvendelse af reserven. Generalen understregede, at det overordnede ambitionsniveau med hensyn til kapaciteter er uændret. Der vil blive mere værnsfælles struktur, eksempelvis ved de operative kommandoer. Fokus vil være på militære kernekompetencer, og civilrelaterede opgaver, f. eks. inden for logistik, der vil blive udliciteret. Generalen forudså desuden en øget civil-militær integration vedrørende ”Command and Control”. Hertil kommer satsning på prioriteter inden for cyberforsvar, Arktis samt tjenestegrenscentre i hæren.

Takket være Danmarks store indsats i bl.a. Afghanistan, Libyen og Mali nyder forsvaret en bred anerkendelse hos vores partnerlande, og generalen forudså en øget tilknytning til vores strategiske partnere USA, Storbritannien og Frankrig, hvor vi fremover kan få mulighed for at deltage i planlægning af operationer.

Forsvarschefen løftede sløret for en mulig ny officersuddannelse, som også har været drøftet i medierne. Officererne vil få ny type karriere, ligesom i USA, hvor officeren i højere grad har mulighed for at skifte mellem sin militære og civile karriere. Dermed vil officererne deltage i en større udveksling med civile virksomheder, og han forudså et øget samarbejde med Dansk Industri. Den nye officersuddannelse vil i givet fald erstatte såvel linjeofficersuddannelsen som den traditionelle reserveofficersuddannelse. Dermed vil der være ét fælles uddannelsessystem.

General Peter Bartram understregede, at reserveofficerer fortsat vil være en vigtig ressource for forsvaret. ”Der må ikke herske nogen tvivl om, at reserven fortsat udgør en vigtig personelressource for Forsvaret. I fremtiden vil vi være endnu mere afhængige af en kompetent og relevant reserve for at kunne løse vores opgaver på en effektiv og fleksibel måde. Der vil være plads til de dygtige og til dem, der vil.” Endvidere pointerede generalen, at forsvaret p.t. reducerer i udsendelser og at man derfor i særlig grad har brug for reserven som ambassadører for forsvaret i den civile verden.

Efterfølgende stille forsvarschefen sig beredvilligt for spørgsmål. Fra salen blev der bl.a.spurgt til de kun 112 årsværk, som reserven udgør af i alt ca. 23.000 årsværk. Forsvaret anvender tilsyneladende reserven meget lidt. Samtidig kan vi se, at en reserveenhed ud fra bestemte forudsætninger kun koster 20 % af, hvad en fast enhed koster i drift. Forsvarschefen svarede, at enhver chef fremover vil få større indflydelse på sin egen bemanding. Det giver frihed, og hvis det er relevant og billigt, så kan chefen vælge reserven. Generalen sagde desuden, at vi samtidig sammen skal finde nicher og, at vi skal væk fra kvoter med indkommanderingsdage, og i stedet være fleksible.

Chef for Personelstaben, kontreadmiral Finn Hansen, der var næste indlægsholder, understregede i lighed med forsvarschefen: ”Vi vil reserven! Tvivl ikke på det!

Kontreadmiral Finn Hansen konkretiserede, at delstrategi 9 (DS9) vil være færdig den 13. december 2013. Der ønskes også en større fleksibilitet sådan, at faste omkostninger ændres til variable omkostninger, herunder med kompetencer til rådighed. DS9 sigter mod en mere integreret og intelligent anvendelse af frivillige og personel af reserven.

Chefen for Personelstaben mente desuden, at det civile uddannelsessystem i videst mulig omfang skal nyttiggøres. Samtidig skal forsvarets uddannelser, så vidt det er muligt, være civilt kompetencegivende, og de civile uddannelser skal kunne anvendes i forsvaret. Det er de konkrete kompetencer, der skal vurderes og meriteres. Uddannelserne i forsvaret søges generelt reduceret i omfang. Det gælder eksempelvis den planlagte nye officersuddannelse på i alt 28 måneder. Til gengæld skal fjernundervisning anvendes i størst mulig omfang og derved skabe mere fleksibilitet. Som mål skal den udgøre 50 % af uddannelsen ud fra princippet ”Just in time and just enough”, d.v.s. netop tilstrækkelig uddannelse.

Som det højeste trin på officerernes videreuddannelse arbejder forsvaret på at få akkrediteret en masteruddannelse, som skal erstatte det nuværende VUT-II, både for fastansatte og reserven. Uddannelsen vil bestå af basisuddannelse, moduler og et masterprojekt, svarende til i alt 60 ECTS-points på universiteterne, og den kan tages på i alt 3-5 år.

Ansvaret for implementeringen af DS 9 ligger hos den nye chef for Personelstrategiafdelingen, oberst  Peter Wass. Obersten fastslog, at strategien skal sætte fokus på myndighederne og fordelene ved en styrket nyttiggørelse af de ressourcer og kompetencer, som den samlede gruppe af hjemmeværnets frivillige og personel af reserven udgør.

DS9 skal:

 • Analysere den aktuelle anvendelse samt bedste praksis fra ind- og udland
 • Fremkomme med forslag til modeller for en overordnet strategi for forsvarets og hjemmeværnets fremtidige anvendelse af hjemmeværnets frivillige og personel af reserven
 • Beskrive og vurdere konkrete forslag, som kan bidrage til en øget og fleksibel og ressourceeffektiv anvendelse af hjemmeværnets frivillige og personel af reserven
 • Identificere og beskrive forudsætningerne for, at niveau 2-myndighederne og hjemmeværnet kan udarbejde myndighedsspecifikke implementeringstiltag
 • Identificere områder med relevans for strategien, hvor der ses et behov for yderligere afdækning.

I drøftelser i plenum blev det nævnt, at der nogle steder stadig er en kultur, der ønsker at afskaffe reserven. Obersten sagde i lighed med kontreadmiralen, at vi vil reserven, fordi vi kan se fra Storbritannien og USA, at det giver et effektivt forsvar for færre penge. Reserven er nødvendighed for virksomheden forsvaret og en del af svaret på, hvordan forsvaret ser ud fremover. Et spændende eksempel er, at britiske soldater efter udsendelse har ret til at være i samme job i ét år efter hjemkomst fra mission. Hertil kommer, at briterne anvender reserven i kerneopgaver, hvor reserven i Danmark primært anvendes i periferien.

Major Kim Hansen fra Forsvarets Personeltjeneste og orlogskaptajn Lars B. R. Nielsen fra Forsvarskommandoen, har modtaget bidrag fra myndigheder i forsvaret bredt om, hvilke kompetencer reserven har, og dette vil indgå i det fremadrettede arbejde med henblik på at få en bedre løsning ved anvendelse af frivillige og personel af reserven. De orienterede bl.a.om fremtidig ansættelse. Også funktioner for reservepersonel vil fremover blive besat via jobopslag og ansøgninger og efterfølgende samtale, evt. via skype. Eventuelt vil entitetscheferne få mulighed for at lave en bemandingsplan, der tilgodeser entitetens behov.

Oberstløjtnant Thomas Bjørnbak, stabschef ved Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland arbejder på, hvordan det omkringliggende samfund bidrage i forhold til en gensidig attraktiv og fleksibel nyttiggørelse af personel af reserven. I arbejdet indgår blandt andet repræsentanter for Forsvarskommandoen, de operative kommandoer, Hjemmeværnskommandoen og Interforce.

Konklusionerne er foreløbig:

 • Iværksatte initiativer ikke tilstrækkelige, herunder kan Interforce ikke tilbyde anerkendelse,
 • Der forventede stort træk på frivillige og personel af reserven
 • Ønsker at anvende personellet varslet OG uvarslet
 • Civile job: alle niveauer – manuelt, mellemleder, chef
 • Civile uddannelser Fra 7. kl. til universitet
 • Personellet er både i private og offentlige virksomheder, inkl. ikke-Interforce-medlemmer
 • Vi går målrettet mod de virksomheder, hvor personallet er ansat
 • Der laves individuelle aftaler med ”the willing”

Det budskab, der skal ud til de civile arbejdsgivere, er: Vi skaber motiverede, kompetente og effektive medarbejdere.

Der arbejdes videre på forskellige tiltag, eksempelvis en central HR-funktion specifikt konstrueret til opgaven at håndtere informations- og kontaktindsatsen til samfundet, omtale samvirke med forsvaret i årsrapporter og CSR-rapportering, en positivliste over arbejdsgivere, så man som ansøger kan se, hvilke virksomheder, der er positive overfor forsvaret. Hertil kommer besøg af forsvarets øverste ledelse hos virksomheder samt populære pakker med f.eks. teambuilding, sejltur, flyvetur, Airshow, jagt. Endvidere planlægges tilbud om kursuspladser på forsvarets uddannelser.

Fremtidig PARU, og vejledning af forsvarets ledelse

I DS 9 bliver der stillet nye krav til samarbejde og integration med reserven. Desuden er der identificeret et behov for rådgivning af forsvarets chefgruppe i forhold til anvendelse af reserven på Niveau II, og man overvejer en slags rådgiver.

Afslutning i god ånd

Repræsentanterne for Forsvarskommandoen afsluttede seminaret med understregningen af, at der er behov for reserven. Samtidig takkede de for dialogen og det store engagement, hvor deltagerne skabte stor værdi. De ser frem til det videre arbejde med strategien og dens implementering. Ud fra oplæggene var det tydeligt, at der er lagt op til, at alle reserveentiteter fortsat vil eksistere i de kommende år.