Veteranpolitikken er blevet evalueret

Veteranpolitikken er blevet evalueret

 

Danmark fik som bekendt sin første veteranpolitik i oktober 2010.  Du kan læse mere om de 19 initiativer ved at følge linket her: Danmarks Veteranpolitik

HPRD har, som de øvrige personelorganisationer herunder tillige en række frivillige organisationer som De Blå Baretter, Soldaterlegatet, KFUM’s Soldatermission, Danske Soldater- og Marineforeninger m.fl., deltaget aktivt i dette arbejde.

Reserven og Veteranpolitik

I forbindelse med arbejdet, har foreningen haft mulighed for at fremdrage de særlige forhold, der er gældende for Reserven, som f.eks.:

 • Ofte enkeltmandsudsendelse
 • Roterer ”uden for nummer”
 • Personel med efterspurgte kompetencer indkaldes med kort varsel
 • Kortvarige udsendelser, hvor Reserven ikke nødvendigvis indgår i missionen

Flere af disse forhold er naturligvis også gældende for de fastansatte.

Endvidere, at Reserven måske ”falder mellem to stole” eksempelvis ved:

 • Hvordan kommer Reserven fra ”battle mind” til ”home mind”
 • Ved enkeltmandsudsendelser (FN-observatører, tolke, FE), er vedkommende ved kontraktophør ej en del af de særlige arrangementer og øvrige foranstaltninger
 • Vedkommende skal selv søge hjælp, såfremt behov
 • Reserven har nødvendigvis ikke daglig adgang til Forsvarets øvrige støtteprogrammer

På den baggrund stillede foreningen forslag til områder vedr. Reservens forhold der anbefaledes medtaget i en veteranpolitik:

 • Reservens mulighed for at deltage i Forsvarets efterfølgende forskellige arrangementer og andre foranstaltninger på lige fod som for fastansatte
 • Reserven tilbydes en ”ansættelsesordning efter mission” på lige fod som for fastansatte
 • Særlig fokus på Reserven, der forlader Forsvaret efter kontraktophør uden (nyt) civilt arbejde (lediggang) – eller støtte/vejledning i forbindelse med genoptag af studier
 • Sprogofficerernes mulighed for netværk indenfor egne rækker
 • Reservens indsats ved udsendelse (flere gange) i perioder under 30 dage sikres anerkendelse (hvornår er disse veteraner?)

Ifølge forsvarsforliget 2013 til 2017 skulle der være gennemført en evaluering af de 19 initiativer senest i juni 2013. Der har været nedsat en evalueringsgruppe under ledelse af Forsvarsministeriet med deltagelse af relevante ressortministerier, forsvaret, personelorganisationerne (HPRD) samt de indledningsvis nævnte frivillige organisationer.

Evalueringen af de 19 initiativer har været samlet i fire temaer:

Anerkendelse

 • Grundlag for realkompetencevurdering og vejledning styrkes
 • Der udstedes kompetencekort
 • Anerkendelse af fysisk og psykisk sårede ligestilles
 • Veterankort udstedes

Støtte og forebyggelse

 • Styrket indsats for fysisk sårede
 • Psykisk sårede veteraners behandling styrkes
 • Udvælgelse af soldater til udsendelse styrkes
 • Veteraner bliver en del af målgruppen for VISO
 • Kommunale sagsbehandlere undervises om veteraners forhold
 • Kammeratstøtte forbedres
 • Området vedr. vejledende ménprocenter efter psykiske skader for veteraner og andre undersøges

Kontakt og kommunikation

 • Styrket adgang til psykologer og socialrådgivere
 • Opsøgende indsats over for tidligere ansatte veteraner styrkes
 • Én indgang til webbaseret information
 • Døgnåben adgang til telefonisk støtte og rådgivning

Nye enheder

 • Der oprettes et veterancenter, der koordinerer indsatsen for veteraner og pårørende
 • Der oprettes et veteransekretariat til støtte for frivillige organisationer
 • Der oprettes et videncenter

Uden for temaerne

 • Udsendelsens påvirkning af partnere og børn undersøges

Initiativerne er evalueret ud fra:

 • Formålet er opnået og initiativet fortsætter uændret
 • Formålet er opnået, men initiativet kan forbedres
 • Formålet er delvist opnået, og initiativet kræver forankring og/eller udvikling
 • Formålet er ikke opnået, og initiativet skal justeres væsentligt.

Evalueringsrapporten og dens bilag kan læses ved at følge dette link: Evaluering af veteranpolitikken

Under rapporten kapitel 8, konklusion og anbefalinger, er også at finde nedenstående vedr. enkeltmandsudsendte:

Flere af veteranpolitikkens initiativer har vist sig kun at favne enkeltmandsudsendte i mindre grad. Derfor skal gruppen af enkeltmandsudsendte tænkes ind i videreudviklingen af veteranpolitikkens initiativer f.eks. ”Kammeratstøtte forbedres”. Det samme forhold gør sig gældende for den generelle veteranindsats. F.eks. er arrangementer for pårørende, akklimatiserings- og reintegrationsforløb primært målrettet udsendelse af hold, og den generelle veteranindsats bør derfor i større omfang også rettes mod enkeltmandsudsendte og deres pårørende.

Til orientering vil forligskredsen drøfte evalueringsrapporten efter sommerferien.