Mission, Vision, Værdigrundlag og strategi

Mission, Vision, Værdigrundlag og strategi

HPRDs tag-line eller slogan, som er destilleret ned til ’kompetence til rådighed’, bruger vi til meget kort at forklare, hvad Reserven handler om. Derudover arbejder vi i foreningen ud fra følgende mission, vision, værdigrundlag og strategier.

Mission

HPRD arbejder for at opretholde en effektiv Reserve, der understøtter at Forsvaret er kompetent, fleksibelt og ressourceeffektivt.

Denne mission tager sit afsæt i foreningens vedtægter og er overordnet retningsgivende for alt vores arbejde. I visionen søger vi at sætte ord på, hvordan det opleves når alt er perfekt:

Vision

HPRD skal være en stærk forening for hele Reserven

Visionens formulering betyder, at HPRD uforbeholdent stræber efter at repræsentere alle former for reservister uafhængigt af værn, myndighed, grad, alder, tjenestestatus mm.

Der er lagt særlig vægt på at udforme et forpligtende værdigrundlag, som skal være styrende for den måde vi optræder som forening i forhold til eksterne interessenter og hinanden.

Værdigrundlag

Innovativ

Med fremsyn og opfindsomhed er vi i HPRD forkæmpere for, at Reservens nuværende og fremtidige anvendelse er afstemt med samfundets og Forsvarets behov.

Lederskab

HPRD repræsenterer Reserven, og vi er bevidste om vores ansvar i forhold til at udstikke en retning i dette arbejde og nødvendigheden af både at kunne fokusere og prioritere indsatsen. I HPRD er vi endvidere klar over, at det også kan være nødvendigt at træffe svære beslutninger, som tjener til at sikre Reservens og Forsvarets interesser.

Pålidelighed

I HPRD ligger det os stærkt på sinde, at vi altid følger sager til ende og holder vores ord.

Professionelt engagement

I HPRD sætter vi en ære i både indadtil og udadtil altid at fremstå faglige og velforberedte. I HPRD påtager vi os sager og opgaver, som har Reservens og vores medlemmers interesse. Vi er dedikerede og stræber altid efter at yde vores bedste.

Respekt

I HRPD er samarbejde i alle henseender kendetegnet ved pli, lydhørhed og accept af, at andre kan have forskellige holdninger og standpunkter i forhold til vores egne. Vi er loyale over for foreningen og hinanden vel vidende, at en del store beslutninger kan være et kompromis af modsatrettede synspunkter.

I rammen af missionen og med øjnene rettet mod visionen og styret af værdierne kan den aktuelle strategi derefter formuleres. HPRD arbejder med fire overordnede strategikolonner under overskrifterne:

  • Indflydelse – nationalt og internationalt
  • Kommunikation og identitet
  • Kompetencer
  • Kerneydelse

Disse fire strategikolonner eller courses of actions uddybes i form af målsætninger således:

Indflydelse – nationalt og internationalt

HPRD skal være en naturlig stemme i den forsvars- og sikkerhedspolitiske debat.
HPRD skal gennem dialog nationalt og internationalt påvirke relevante beslutningstagere for at understøtte foreningens arbejde med at varetage Reserven og medlemmernes interesser.
HPRD skal fastholde og udvikle samarbejdet med myndigheder, styrelser, råd og udvalg, arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og andre relevante organisationer både nationalt og internationalt.

Kommunikation og identitet

HPRD skal synliggøre, at Reserven skaber løsninger på samfundets sikkerhedspolitiske udfordringer og for Forsvaret.
HPRD skal skabe en fortælling om Reserven med en identitet, der er bredt anerkendt i befolkningen, arbejdsmarkedet og Forsvaret.
HPRD skal synliggøre og profilere Reserven i forhold til samfundet generelt, Forsvarsministeriets områder og foreningens medlemmer.

Kompetencer

HPRD skal sikre, at Reserven er en fleksibel ressource, der til stadighed har et højt kompetenceniveau, som imødekommer Forsvarets behov.
HPRD skal sikre gennemførelse og udvikling af militær efter- og videreuddannelsesmuligheder for hele Reserven.
HPRD skal aktivt deltage i arbejdet med at opretholde og udvikle uddannelse til personel af Reserven.
HPRD skal for Forsvaret sikre, at medlemmer på rådighedskontrakt udgør en fleksibel og fysisk robust styrke.
HPRD skal facilitere relevante militære træningsaktiviteter for Reserven.

Kerneydelser

I tilgift til den strategiske positionering og udvikling af Reserven leverer HPRD følgende kerneydelser:

HPRD skal gennem kombinationen af fysiske og virtuelle midler sikre medlemmer fortræffelig service med adgang til viden, information og rådgivning – uafhængigt af tid og sted.
HPRDs services, ydelser og støtte skal udvikles på baggrund af medlemmernes ønsker og behov, så det sikres at alle medlemsgrupper opnår et stort personligt udbytte af deres medlemskab.
HPRD skal understøtte og udbygge en aktiv og frivillig videndeling blandt medlemmerne så deres faglige relationer styrkes.