ROID Hæderstegn

HPRD er udsprunget af Reserveofficersforeningen i Danmark, ROID, og uddeler fortsat ROID’s Hæderstegn til personer der har gjort en særlig indsats for Reserven som helhed og HPRD i særdeleshed.

BESTEMMELSER FOR RESERVEOFFICERSFORENINGEN I DANMARKS HÆDERSTEGN

§1
Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn (ROHT) er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX’s approbation den 22. februar 1950.

§2
Hæderstegnet fremtræder som et sværd, på hvis klinge en officersringkrave, model 1767, med “det danske våben”, som det er udformet og gengivet i værnsmærket, hviler. Sværd og ringkrave er omgivet af en krans af egeløv.

Hæderstegnet findes i en stor og en miniature udgave.
Hæderstegnet bæres i et lodret bånd i røde og hvide farver og anlægges til uniform og civil højtidsdragt.
Hædertegnets bånd bæres til unform på samme måde som ordensbånd.

§3
Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i dens bestyrelse, tildeles sådanne personer, såvel aktive militære som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, hvem den mener særligt at burde hædre for deres indsats for reserveofficerskorpset som helhed og Reserveofficersforeningen i Danmark i særdeleshed.
Hæderstegnet kan i særlige tilfælde tildeles udlændinge.

§4
Foreningens bestyrelse kan ikke indstille noget medlem af bestyrelsen til Hæderstegnet. Motiverede indstillinger om tildeling af Hæderstegnet bliver kun behandlede, når mindst 10 medlemmer har underskrevet indstillingen.

§5
Hæderstegnet skal, når dets bærer er afgået ved døden, tilbagesendes til Reserveofficersforeningen i Danmark.

P.F.V
Robert Jørgensen
Kaptajn, formand.

F.Castenskiold-Benzon
Kaptajn, næstformand

P.Skeel
Kaptajn, sekretær

godkendt: (sign.) Frederik R.
Amalienborg, den 22. februar 1950

Hellerup, den 13. februar 1950.