Tjeneste, Uddannelse og Karriere (TUK)

Hvordan bliver jeg udnævnt?

”Hvad skal der egentlig til for at jeg kan blive udnævnt?”

Dette er et hyppigt spørgsmål ved reservisters henvendelse til foreningens sekretariat.

Svaret er ofte individuelt afhængigt af værn, grad, erfaring, stilling med mere, men grundlæggende kan der dog generaliseres en del, for de reservister som ønsker at være på forkant med karrieren.

Ultimo 2021 enedes Hæren og Hjemmeværnet om at ensrette retningslinjerne for udnævnelseskriterierne for reservister. Da de to myndigheder hver især dækker ca. en tredjedel af de samlede stillinger for reservister i hele forsvaret, vil der derfor være svar at finde for rigtig mange i deres retningslinjer.

Tilbage står fortsat en række personelgrupper blandt sprogofficerer, reservister i beredskabsstyrelsen samt de blå værn hvor der savnes en bedre transparens for de enkelte reservister. For sidstnævnte to gælder eksempelvis at Søværnet primært håndterer udnævnelser ud fra konkrete og individuelle vurderinger, mens Flyvevåbnet sig langt hen ad vejen som muligt lægger sig op af principperne i de grønne værn.

Fra TUK udvalgets side glæder vi os over Hærens og Hjemmeværnets initiativ og håber der fremadrettet vil blive enklere for de resterende personelgrupper at gennemskue hvad der skal til for at komme videre i karrieren. Samtidigt vil vi fortsat arbejde på at særligt befalingsmændenes karriereveje suppleres med relevante strukturelle uddannelser til at styrke kompetencerne.

Helt konkret udmøntedes Hærens og Hjemmeværnets beslutning om ensretning i de to uklassificerede dokumenter til højre herfor.

HPRD Policy for tjeneste, uddannelse og karriere 2020 – 2023

1. Indledning
Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) er hovedorganisationen for alle reservister under Forsvarsministeriets område med forhandlingsret for reserveofficererne og et samarbejde med Centralforeningen for Stampersonel (CS) samt Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF)

2. Formål
HPRD ønsker med denne policy og i særdeleshed gennem sit Tjeneste-, Uddannelses- og Karriereudvalg (TUK-udvalg) at påvirke aktører som Center for Reservestyrken, Forsvarsakademiet, Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Personel af Reserven Udvalgene på alle niveauer til at sikre, at der:
• I forhold til reservens anvendelse til stadighed tænkes i helheder, karriereplaner, kompetenceudvikling og personelpleje.
• Er optimale rammer samt gennemsigtighed i forhold til karrieremuligheder samt efter- og videreuddannelse såvel internt som på tværs af funktionsniveauerne.
Gennem ovenstående skabes fundamentet for, at forsvarets reservister til enhver tid udgør et troværdigt og vitalt bidrag til Danmarks militære opgaveløsning – såvel nationalt og internationalt som i fred, krise og krig.

3. Udførelse
De senere års udvikling har vist, at en kompetent og voksende reserve er af afgørende betydning for forsvarets opgaveløsning. Af samme grund er det vitalt, at den enkelte reservist til stadighed opretholder og opdaterer sine militærfaglige kompetencer samt ditto indsigt og forståelse. HPRD ønsker i forlængelse af ovenstående, at forsvaret etablerer økonomiske, administrative og kapacitetsmæssige rammer som muliggør den praktiske omsætning af følgende initiativer, uden at dette i øvrigt resulterer i økonomiske indskrænkninger i reservens operative anvendelse:
• Tilrettelæggelse af de strukturelle uddannelser således at både personellet og forsvaret, kan profitere heraf hvis den enkelte medarbejder senere skulle vælge at overgå til reserven.
• Optimal synliggørelse af karrieremulighederne og ledige stillinger i reserven.
• Rutinering samt vedligeholdende træning i designeringsrelevante kompetencer.
• Konsekvent anvendelse af FOKUS-bedømmelsessystemet med henblik på at optimere både karrieren for enkelte reservist og forsvarets anvendelse af reservistens kompetencer.
• Enkle, smidige og ressourcebesparende administrative processer
• Efter- og videreuddannelse i både det horisontale og vertikale karriereforløb

4. Særlige forhold omkring efter- og videreuddannelse
HPRD ønsker her gennemsigtighed og ensartethed omkring optagelseskrav og udnævnelseskriterier, og at forsvaret fremmer anvendelsen af følgende:
• Dedikerede kurser for reserven eller dedikerede pladser for reserven på kurser for fast personel
• Anerkendelse af relevante dele af Hjemmeværnets kurser som videre- og efteruddannelse for reserven
• Udenlandske kurser for reserven
• Standardiserede og transparente procedurer for meritering og akkreditering af:
– realkompetencer opnået gennem såvel civile som militære funktioner
– civile uddannelser

Udarbejdet af TUK-udvalget og godkendt af bestyrelsen: 22.01.2020

RETNINGSLINIER FOR HPRDs AKTIVITETSKONTO

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmarks aktivitetskonto (AKON) anvendes til at yde økonomisk støtte til aktiviteter indenfor HPRD virkefelt til gavn for foreningen og dens medlemmer. 
Du kan læse bestemmelserne her AKON bestemmelser