Tjeneste, Uddannelse og Karriere (TUK)

HPRD Policy for tjeneste, uddannelse og karriere 2020 – 2023

1. Indledning
Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) er hovedorganisationen for alle reservister under Forsvarsministeriets område med forhandlingsret for reserveofficererne og et samarbejde med Centralforeningen for Stampersonel (CS) samt Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF)

2. Formål
HPRD ønsker med denne policy og i særdeleshed gennem sit Tjeneste-, Uddannelses- og Karriereudvalg (TUK-udvalg) at påvirke aktører som Center for Reservestyrken, Forsvarsakademiet, Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Personel af Reserven Udvalgene på alle niveauer til at sikre, at der:
• I forhold til reservens anvendelse til stadighed tænkes i helheder, karriereplaner, kompetenceudvikling og personelpleje.
• Er optimale rammer samt gennemsigtighed i forhold til karrieremuligheder samt efter- og videreuddannelse såvel internt som på tværs af funktionsniveauerne.
Gennem ovenstående skabes fundamentet for, at forsvarets reservister til enhver tid udgør et troværdigt og vitalt bidrag til Danmarks militære opgaveløsning – såvel nationalt og internationalt som i fred, krise og krig.

3. Udførelse
De senere års udvikling har vist, at en kompetent og voksende reserve er af afgørende betydning for forsvarets opgaveløsning. Af samme grund er det vitalt, at den enkelte reservist til stadighed opretholder og opdaterer sine militærfaglige kompetencer samt ditto indsigt og forståelse. HPRD ønsker i forlængelse af ovenstående, at forsvaret etablerer økonomiske, administrative og kapacitetsmæssige rammer som muliggør den praktiske omsætning af følgende initiativer, uden at dette i øvrigt resulterer i økonomiske indskrænkninger i reservens operative anvendelse:
• Tilrettelæggelse af de strukturelle uddannelser således at både personellet og forsvaret, kan profitere heraf hvis den enkelte medarbejder senere skulle vælge at overgå til reserven.
• Optimal synliggørelse af karrieremulighederne og ledige stillinger i reserven.
• Rutinering samt vedligeholdende træning i designeringsrelevante kompetencer.
• Konsekvent anvendelse af FOKUS-bedømmelsessystemet med henblik på at optimere både karrieren for enkelte reservist og forsvarets anvendelse af reservistens kompetencer.
• Enkle, smidige og ressourcebesparende administrative processer
• Efter- og videreuddannelse i både det horisontale og vertikale karriereforløb

4. Særlige forhold omkring efter- og videreuddannelse
HPRD ønsker her gennemsigtighed og ensartethed omkring optagelseskrav og udnævnelseskriterier, og at forsvaret fremmer anvendelsen af følgende:
• Dedikerede kurser for reserven eller dedikerede pladser for reserven på kurser for fast personel
• Anerkendelse af relevante dele af Hjemmeværnets kurser som videre- og efteruddannelse for reserven
• Udenlandske kurser for reserven
• Standardiserede og transparente procedurer for meritering og akkreditering af:
– realkompetencer opnået gennem såvel civile som militære funktioner
– civile uddannelser

Udarbejdet af TUK-udvalget og godkendt af bestyrelsen: 22.01.2020