Mission, Vision og Strategi

HPRDs tag-line eller slogan, som er destilleret ned til ’kompetence til rådighed’, bruger vi til meget kort at forklare, hvad Reserven handler om. Derudover arbejder vi i foreningen ud fra følgende mission, vision, strategier og værdigrundlag:

 

MISSION:

” HPRD arbejder for konstant at videreudvikle et engageret og anerkendt
korps af personel af Reserven .”

 • Denne mission tager sit afsæt i foreningens vedtægter og er overordnet retningsgivende for alt vores arbejde. I visionen søger vi at sætte ord på, hvordan det opleves når alt er perfekt.

 

VISION:

” HPRD er hele Reservens forening ”

 • Visionens formulering betyder, at HPRD uforbeholdent stræber efter at repræsentere alle former for reservister uafhængigt af værn, myndighed, grad, alder, tjenestestatus mm.
 • Der er lagt særlig vægt på at udforme et forpligtende værdigrundlag, som skal være styrende for den måde vi optræder som forening i forhold til eksterne interessenter og hinanden.

 

STRATEGI:

I rammen af missionen og med øjnene rettet mod visionen og styret af værdierne kan den aktuelle strategi derefter formuleres. HPRD arbejder med fire overordnede strategikolonner eller courses of actions.

INDFLYDELSE – NATIONALT OG INTERNATIONALT

 • HPRD skal gennem dialog og offentlige standpunkter påvirke relevante beslutningstagere nationalt og internationalt for at understøtte foreningens arbejde med at:
  • varetage reservisternes interesser
  • synliggøre Reserven
  • styrke reservisternes vilkår på arbejdsmarkedet og under tjeneste
 • HPRD skal fastholde og udvikle samarbejdet med Forsvarets myndigheder, styrelser, uddannelsesinstitutioner, råd, udvalg, faglige organisationer, samt civile og offentlige arbejdsgivere.
 • HPRD samarbejder med CIOR /CIOMR /CISOR, Nordisk Præsidium og lignende relevante internationale organisationer.

KOMMUNIKATION OG IDENTITET

 • HPRD bidrager til viden og fortælling om Reserven, og at Reserven bliver kendt og anerkendt i Forsvaret, i samfundet og hos private og offentlige arbejdsgivere.
 • HPRD synliggør og profilerer Reservens bidrag til alle Forsvarsministeriets områder og samfundet generelt.

KOMPETENCER

 • HPRD arbejder for, at Forsvaret gennemfører og udvikler grund-, efter- og videreuddannelsesmuligheder for hele Reserven.
 • HPRD skaber rammerne for, at reservister på rådighedskontrakt udgør en fleksibel og robust styrke.
 • HPRD faciliterer relevante militære træningsaktiviteter for Reserven.

KERNEYDELSER

 • HPRD sikrer medlemmerne adgang til viden, information og rådgivning gennem personlig og online tilstedeværelse.
 • HPRD’s kredse understøtter og udbygger en aktiv og frivillig videndeling blandt medlemmerne.
 • HPRD understøtter yngre såvel som ældre medlemmers mulighed for at deltage i nationale og internationale militærfaglige aktiviteter.
 • HPRD-ydelser udvikles efter medlemmernes behov for at sikre alle medlemsgrupper bedst muligt udbytte.
 • HPRD har forhandlingsret for løn og arbejdsvilkår for officerer af reserven både i Forsvaret og Beredskabet.

 

VÆRDIGRUNDLAG:

INNOVATIV

 • Med fremsyn og handlekraft kæmper vi i HPRD for, at Reservens nuværende og fremtidige anvendelse er afstemt mellem samfundets, Forsvarets og medlemmernes interesser.

LEDERSKAB

 • HPRD repræsenterer reservisterne både i og uden for Forsvaret, og udstikker retningen i arbejdet og fokuserer indsatsen.

PROFESSIONELT ENGAGEMENT

 • I HPRD optræder vi kompetent og professionelt.

RESPEKT

 • I HRPD møder vi vores samarbejdspartnere i øjenhøjde og med forventning om gensidig respekt.
 • Vi er loyale over for foreningen og hinanden og respekterer modsatrettede synspunkter.