PROTEKTOR

RESERVEN OG KONGEHUSET

Kongehusets centrale medlemmer er per tradition officerer i Rigets forsvar, men i moderne tid som et sidehverv til deres civile embedsudøvelse. Siden Reserveofficersforeningens grundlæggelse i 1919 har foreningen nydt Kongehusets bevågenhed. Den har ikke blot har været rituel, men båret præg af Kongehusets forbilledlige engagement og praktiske erfaring med og i Reserven, og konkret viden om Reservens styrker og udforinger.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II var under Den Kolde Krig tilknyttet Lottekorpset. Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, der var Reserveofficersforeningens Protektor i perioden 1971-2004, gjorde tjeneste som fransk reserveofficer i Algeriet 1959-62. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er uddannet reserveofficer. HPRD nuværende protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, er ligeledes uddannet reserveofficer, og har et krævende og varieret tjenesteforløb i Reserven. H.K.H. Prins Joachim har været foreningens protektor siden april 2004.

Nedenfor kan du læse protektors nytårshilsen til personel af Reserven.

 

HANS KONGELIGE HØJHED PRINS JOACHIMS NYTÅRSHILSEN TIL PERSONEL AF RESERVEN

2021 var endnu et helt særligt år for Danmark og Forsvaret – og også for Reservens personel, som midt i en global pandemi igen deltog aktivt og effektivt i løsningen af Forsvarets opgaver i Danmark og under internationale operationer på flere kontinenter. Jeg indleder derfor min nytårshilsen med at udtrykke min anerkendelse for Reservens aldrig svigtende engagement i året, der gik.

I 2022 påbegyndes arbejdet med et kommende forsvarsforlig, hvor vi kan forvente fokus på etablering og bemanding af nye totalforsvarsenheder og deraf følgende muligheder for reservens folk – også de unge reservister, som vi alle håber at se mange flere af i de kommende år. Reservens fremtid efter pandemien vil sikkert have øget fokus på uddannelse – både grunduddannelse, samt efter- og livslang videreuddannelse, idet Forsvarets rolle i det danske samfund bliver stadig mere integreret med bistand til mange forskellige myndigheder som for eksempel Politi, miljø- og sundhedsmyndigheder. Overalt i Forsvaret er der interesse for og fokus på mulighederne for at udnytte reservisternes erfaringer og kombination af militære og civile kompetencer, så de bliver både en styrkelse af fremtidens Forsvar og et aktiv på deres civile arbejdspladser.

Det forbliver derfor morgendagens orden for Reserven at være fleksibel, relevant, agil og skarp – og netop her kommer skræddersyet videreuddannelse i centrum i sammenhæng med reservisternes civile kompetencer.

Fra min nuværende post i Paris observerer jeg en stigende tendens til internationalt samarbejde på alle niveauer – ikke bare i de formaliserede strukturer inden for NATO og operationer i regi af FN og EU eller i CIOR og NRFC for reservens vedkommende. Mange mere uformelle samarbejder er undervejs. Til min glæde ser jeg, at dette også sker med tyngde i Reservens græsrødder, hvor nationale reserveorganisationer af egen drift etablerer bi- og multilaterale samarbejder med søsterorganisationer i deres respektive nabolande.

Disse samarbejder fører ikke blot til spændende erfaringsudvekslinger, seminarer og kurser indenfor forsvars- og sikkerhedspolitik … men også kurser og konkurrencer i felten og i de klassiske feltsportsdiscipliner. Det er mig en glæde at se, at HPRD og Danmarks reservister således samarbejder med de nordiske lande og andre nabolande, så mange årtiers tætte forbindelser fastholdes og udvikles. Det er med til at styrke den europæiske sammenhængskraft og resiliens.

Jeg kan anbefale alle reservister uanset alder og grad at engagere sig i disse aktiviteter som et udviklende supplement til tjenesten i designeringsfunktionerne og det civile virke.

Jeg ønsker hver enkelt og dennes familie et godt nytår og et spændende 2022.