Overenskomst 2021

OK21

OK 21

HPRD's bestyrelse har enstemmigt godkendt OK 21 på ekstraordinært bestyrelsesmøde søndag den 5. marts 2023, hvorunder formandskabet blev bemyndiget til at underskrive aftale med FPS' overenskomstafdeling mandag den 6. marts 2023. Aftalen er godkendt af Finansministeriet den 21. marts 2023 og kan derfor offentliggøres af begge parter nu.

HPRD's bestyrelse er efter det lange forløb tilfreds med den indgåede aftale, som udover almindelig procentregulering efter samme regler som Statens overenskomst med AC (og dermed også HOD) afskaffer stilllingsbetegnelser efter det gamle M-system.

Fra den 1. april 2023 er alle stillinger for reserveofficerer kategoriseret i løngruppe 1 - 7 (LG 1 - 7), jf. skema nedenfor.

De væsentligste ændringer og forbedringer, som også gælder for de tilsvarende grader for Beredskabsstyrelsens reserveofficerer, er følgende:

Alle

  • Generelle lønforhøjelser og lønreguleringer svarende til det aftalte i AC/CFU-forliget.
  • ATP sats forhøjes til A.
  • Pensionsbidrag udbetales direkte sammen med lønnen.

LG 1 - 4 (jf. skema nedenfor):

Merarbejdetillæg

Det gamle merarbejdetillæg for LG1-4 på 149,88 kr. (MAR 12), som tidligere blev udløst allerede ved en fuld indkommanderingsdag på 7,4 timer ændres.

Fremover kan alle de yngre officerer (SL, LT, PL og KN) aflønnes svarende til lidt over 9½ times løn ved merarbejde. Grænsen for hvornår tillægget udløses hæves samtidigt, således at tillægget udløses når man passerer 9 timers tjeneste. I praksis ydes der således lidt over 2 timers ekstra løn, så snart man overstiger 9 timers arbejde ved almindelig tjeneste.

Øvelsestillæg ydes uændret ved vagt, øvelse eller sejlads.

Opmærksomheden henledes på, at det fortsat er muligt at yde engangsvederlag for særlig tjeneste, og medlemmerne opfordres til at have dette in mente og indgå sådanne aftaler samtidig med, at den konkrete relevante tjeneste aftales med indkommanderende enhed/myndighed.

LG 5 (major-R, orlogskaptajn-R og sektionschef-R)

M322-majorer, M322-orlogskaptajner samt U322-sektionschefer udnævnt før den 26. september 2018, som på aftaletidspunktet er på rådighedskontrakt, omklassificeres og indplaceres i løngruppe 5 i stedet for løngruppe 4 og aflønnes herefter.

Derudover kan tidligere M322-majorer, M322-orlogskaptajner samt U322-sektionschefer, der er udnævnt før den 26. september 2018, og hvis rådighedskontrakt er udløbet i perioden fra 1. april 2022 til aftaletidspunktet, i forbindelse med ansøgning og ansættelse i en løngruppe 5 stilling i reserven indplaceres heri uden forudgående realkompetencevurdering. Det er en forudsætning, at rådighedskontrakten skal være indgået senest den 31. december 2023.

Øvrige M322-majorer, M322-orlogskaptajner samt U322-sektionschefer, der overgår fra den faste struktur til reserven, eller som genindtræder efter afgang, vil i forbindelse med ansøgning og ansættelse i en løngruppe 5 stilling blive realkompetencevurderet. Udnævnelse til løngruppe 5-major/-orlogskaptajn/-
sektionschef i reserven efter realkompetencevurdering vil enten ske direkte eller efter opfyldt uddannelsesaftale.

Den hidtidige ordning om degradering til kaptajn-R (LG 4) med tillagt grad som major er historie.

Da medarbejdere i løngruppe 5 overalt i Staten er omfattet af regler om arbejdstidsneutralitet har det ikke i denne omgang været muligt at aftale satser for merarbejdetillæg eller kompensation for manglende mulighed for afspadsering.

Øvelsestillæg ydes uændret ved vagt, øvelse eller sejlads, og det er bestyrelsens vurdering, at øvelsestillæg i vid udstrækning anvendes, hvor merarbejde i væsentlig grad finder sted i praksis. Opmærksomheden henledes på, at det fortsat er muligt at yde engangsvederlag for særlig tjeneste, og medlemmerne opfordres til at have dette in mente og indgå sådanne aftaler samtidig med, at den konkrete relevante tjeneste aftales med indkommanderende enhed/myndighed.

LG 6 og 7 (oberstløjtnant-R/kommandørkaptajn-R/kolonnechef-R, oberst-R/kommandør-R og brigadegeneral-R)

Disse reserveofficerer er omfattet af Forsvarets chefgruppe, hvor alle er omfattet af regler for arbejdstidsneutralitet, og det har ikke i denne omgang været muligt at aftale satser for hverken merarbejde- eller øvelsestillæg eller kompensation for manglende mulighed for afspadsering.
Grundlønnen for chefer i løngruppe 6, oberstløjtnanter, kommandørkaptajner samt brigadechefer, forhøjes til følgende ramme (årligt grundbeløb MAR 12): kr. 534.703 – kr. 575.745, jf. skema nedenfor.

Reservens chefgruppe er fortsat omfattet af "Ny Løn", der f.eks. åbner mulighed for individuelle forhandlinger om et tillæg, der modsvarer til de ikke-pensionsgivende funktions- eller ulempetillæg, som fastansatte officerer i disse løngrupper oppebærer. Disse bør forhandles ved indgåelse af rådighedskontrakt eller årligt.

Opmærksomheden henledes på, at det fortsat er muligt at yde engangsvederlag for særlig tjeneste, og medlemmerne opfordres til at have dette in mente og indgå sådanne aftaler samtidig med, at den konkrete relevante tjeneste aftales med indkommanderende enhed/myndighed.

Beredskabsofficerer og officerer af reserven aflønnes med en basisløn, jf. nedenstående

Løngruppe Grad Årligt beløb (grundbeløb 31. marts 2012)
1 Sekondløjtnanter 249.025 kr.
2

Løjtnanter
Mestre af reserven

265.000 kr.
3 Premierløjtnanter
Reservelæger af 2. grad
Reservedyrlæger af 2. grad
Reservetandlæger af 2. grad
Korpsmestre 
288.345 kr.
4 Kaptajner/kaptajnløjtnanter
Reservelæger af 1. grad
Reservedyrlæger af 1. grad
Reservetandlæger af 1. grad
Sektionsledere
327.665 kr.
5 Majorer/orlogskaptajner
Sektionschefer
471.000 - 500.000 kr.
6 Oberstløjtnanter/kommandørkaptajner
Overlæger
Overdyrlæger
Overtandlæger
Stabslæger af 2. grad
534.703 - 575.745 kr.
7 Oberster/kommandører
Brigadegeneraler/flotilleadmiraler 
592.911 - 704.880 kr.

 

FPS administrativ vejledning for beredskabsofficerer af reserven og officerer af reserven i Forsvaret

https://medarbejder.forsvaret.dk/globalassets/hr-portal/dokumenter/2020/reserven/-vejledning_til_beredskabsofficerer_og_officerer_af_reserven-.pdf 

 Har du spørgsmål, beder vi dig om at kontakte sekretariatet via hprd@hprd.dk