Baltic Sea Cooperation

Baltic Sea Cooperation er et samarbejde med øvrige lande omkring Østersøen og Norge, der i Danmark er forankret i et samvirke mellem HPRD og Storstrømskredsens bestyrelse. Deltagerne er Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen og Polen. Rusland var desuden de første år inviteret og har sendt observatører et par gange.

På baggrund af et nordisk sikkerhedspolitisk seminar i 1997 i Norge og kontakterne der, fik det daværende ROID (Reserveofficersforeningen i Danmark) ideen og tog initiativet til at arrangere det første Baltic Talks på Bornholm i 1998 med opbakning fra FKO. Efter 10 år redefinerede man fokus og i 2008 blev Baltic Sea Cooperation afholdt for første gang i Letland.

Som del af Danmarks støtte til de baltiske alliancepartnere har FKO altså siden 1998 støttet og finansieret den danske del af BSC-samarbejdet mellem østersølandenes reservestrukturer gennem HPRD. Nu i et årligt forum med 15-20 deltagere, hvor BSC-landene er værter på skift. Ledelsen fra værtslandets reserve samt repræsentanter fra BSC-landenes reserveforeninger drøfter typisk med værtslandets forsvarsminister og forsvarschef, deres reservers opgaver og rammer.

Hensigten med BSC er primært, at de mere modne forsvar støtter balternes opbygning af NATO §3-styrker, der for balterne forudsætter effektive reserver (herunder hjemmeværn), sekundært formidler erfaringer og ”best practice” på reserve-området. Derudover vil en bedre og mere ressourceøkonomisk baltisk udnyttelse af personellet forøge disse landes evne til at indsætte (del-)kapaciteter i international ramme.

Når lande med velfungerende reservesystemer er værter, deles ”best practice” til inspiration for alle. Når lande med mindre velfungerende reserver er værter, diskuteres erfaringer og løsninger, der i muligt omfang drøftes med værtslandets forsvarsminister og forsvarschef, som deltager i BSC-årsmødernes afsluttende del.

Der er opbygget en kultur i BSC, der sub rosa tillader en højere grad af kritisk og selvkritisk drøftelse af egne forhold end det typisk er tilfældet i NATO-sammenhænge. Den grad af tillid og indsigt i real-forhold som BSC-netværket opnår, skyldes dels at netværket er veletableret og dels den skandinaviske indflydelse.