2023 – apati eller handlekraft? - Formandens leder i RESERVEN nr. 1

18. januar 2023 18:15 , af Jesper Trommer Volf

Da jeg skulle skrive årets første leder i 2022, var Danmark for sidste gang lukket ned på grund af COVID-19, og økonomien bragede afsted med historisk høje aktiekurser.

Man kunne også finde små notitser på side 47 i aviserne om en stigende bekymring for de troppekoncentrationer og militære øvelser, der fandt sted i det vestlige Rusland og Ukraine.

På vanlig dansk og vesteuropæisk vis blev dette ignoreret, fordi det efter traditionel opfattelse bare var teatertorden. Ud fra en økonomisk betragtning ville det ikke give mening for Ruslands og Putins regime at indlede en krig, fordi Rusland ville skyde sig selv i foden ved at udfordre Europas afhængighed af russisk gas og olie.

Men det forudsigelige skete alligevel den 24. februar 2022 – og besynderligt nok udløste dette et chok blandt vestens politiske ledere, selvom der mildt sagt havde været advarselssignaler nok gennem mange år, herunder Putins tale i 2007, Georgien i 2008 og Krim i 2014.

Er Danmarks politiske og offentlige ledere så blevet klogere? Eller rækker korttidshukommelsen kun tilbage til sidst afholdte valg i 2022?

Statsministeriets departementschef er gentagne gange citeret for sit udsagn under den nu begravede minkskandale: ”Håb er ikke en strategi. Kriser kræver handling”.

I sin nytårstale konstaterede statsminister Mette Frederiksen, at ”i Europa har vi en tendens til at forestille os, at resten af verden tænker og gør som os”, ”at samhandel og vækst per automatik ville føre til fredelig sameksistens”, at ”vi nedrustede, da andre oprustede”, og at ”nu ser vi, at vi var for naive”.

HPRD bifalder den politiske erkendelse af den virkelighed, vi har kunnet se udvikle sig gennem de sidste 15 år og afventer med interesse og spænding, hvilke konkrete handlinger, som regering og Folketing nu og her agter at beslutte, mens krigen fortsat raser hos Danmarks genbo.

HPRD forventer at se en konkret plan for opbygning af et troværdigt forsvar baseret på en almindelig grundlovspligtig værnepligt for mindst 20% af hver fødselsårgang, og at dette bliver en realitet indenfor 2 – 3 år, således at der indenfor 5 år er etableret en regulær og veluddannet reserve af mindst samme størrelse som den fastansatte del af Forsvaret.

HPRD forventer, at dette medfører en markant stigning i uddannelsen af værnepligtige befalingsmænd og reetablering af en egentlig reserveofficersuddannelse. At skulle rekruttere en troværdig reserve via fastansattes afgang til civile jobs er en illusion, når de seneste 15-20 årgange af fastansatte er rekrutteret efter et forældet ”just-in-time” princip. Det svarer til at fodre hunden med dens egen hale.

HPRD forventer, at et nyt forsvarsforlig fører til et tilstrækkeligt stort forsvar, der kan forsvare dansk territorium i hele Rigsfællesskabet – så stort at der også er ressourcer og kræfter til at bidrage til vores internationale forpligtelser i nærområdet uden at gå på kompromis med forsvaret af Rigsfællesskabet.

HPRD forventer på det lavpraktiske område, at forsvarschefen igen får enhedsansvar for hele Forsvarets område, og at det mislykkede forsøg med at opdele Forsvaret i styrelser afvikles hurtigst muligt.

Skal Danmark have et troværdigt forsvar med en stor og troværdig reserve indenfor en årrække, der er markant kortere end 10 år, er dette ganske enkelt nødvendigt.

Samtidig skal Forsvaret i relation til Reserven gøre op med den illusion, at Forsvaret er i konkurrence med det øvrige arbejdsmarked.

Danmarks reservister overskudsmennesker, der allerede har civile jobs, og reservisternes interesse for Forsvaret er begrundet i at anvende deres fritid til et aktivt samfundsengagement. Og det skal være enkelt at komme til at blive iklædt og straks gøre nytte.

Det er derfor fortsat tankevækkende og en skandale, at principper og bureaukrati fortsat er en hindring for at få aftalt en OK 21 for reserveofficererne.

Tilsvarende er det tankevækkende og en skandale, at et stigende antal reserveofficerer er uden kontrakt, fordi enheder og myndigheder ikke efterlever retningslinjerne fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse om afholdelse af medarbejdersamtaler senest 6 måneder for kontraktudløb for at tilrettelægge den enkeltes karriereudvikling. Kontrakterne løber ud uden fornyelse – og som i resten af samfundet er parternes gensidige forpligtelser dermed ophørt.

Hvor mange af disse officerer bliver mon trætte af at blive ignoreret og nedprioriteret, så de vælger at anvende deres fritid på andre samfundsnyttige opgaver i organisationer, hvor de bliver budt eksplicit velkommen?

HPRD forventer, at Forsvaret aflægger den naivitet og vanetænkning, som ofte betegnes realisme, så forhindringer og bureaukrati for HR-aktiviteter og almindelig ordentlighed fjernes og erstattes med målrettet og kreativ handlekraft for at nå målet. Målet er et troværdigt og effektivt forsvar med ”sense of urgency”, der mindst matcher den skattefinansierede udgift.

Hvis det virker svært eller uoverkommeligt, foreslår HPRD, at Forsvaret for eksempel lader mindst 5 talentfulde fastansatte stabsofficerer gennemgå det finske generalstabskursus hvert år i mindst 5 år i træk – der kan man lade sig inspirere til fremtidsorienterede handlinger og resultater.

Dette er en kort liste over de håb og forventninger, som HPRD ser frem til at se afspejlet i det kommende forsvarsforlig.

Personligt har jeg både håb for og tro på, at det kommende forsvarsforlig vil blive en reel styrkelse af Forsvaret, så forligsforhandlingerne ikke bare ender i en indenrigspolitisk polemik om udflytning af arbejdspladser og placering af nye kaserner.

Dette bliver den sidste leder fra min hånd, da jeg har besluttet, at jeg ikke genopstiller som formand for HPRD på førstkommende generalforsamling den 22. april 2023.

Jeg vil derfor opfordre alle medlemmer til at give møde eller være repræsenteret på den kommende ordinære generalforsamling i Kastellet – og jeg vil desuden opfordre alle medlemmer til at støtte de medlemmer, der opstiller til genvalg eller nyvalg, og som anbefales af bestyrelsen.

Jeg vil derfor takke samtlige medlemmer for den dialog, opbakning og tillid, jeg er blevet mødt med i de forgangne 4 år. Det har været en stor og inspirerende glæde og ære at have været jeres formand i omskiftelige tider.

Jeg ønsker samtlige reservister et fantastisk 2023.

Jesper Trommer Volf