Generalforsamling lørdag den 22. april 2023 kl. 14.00

16. februar 2023 10:56 , af Peter Henrik Lynard

i Kastellet, Parolesalen, Generalstok, København Ø

Dagsorden
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende kontingentår på grundlag af fremlagt budget.
 5. Valg af formand (hvert andet år)
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Ad. pkt.5

 • Formanden, major-R Jesper Trommer Volf, Hæren – har ikke ønsket genvalg.
 • Som ny formand foreslår bestyrelsens oberstløjtnant-R Jesper Schneider, Hæren

Ad. pkt. 6

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

 • Oberstløjtnant-R Lars Bak, FLV – er villig til genvalg.
 • Kaptajn-R Ann-Christina Salquist, Flyvevåbnet – har ikke ønsket genvalg
 • Premierløjtnant-R Magnus Frank, Hæren – er villig til genvalg

Følgende medlemmer har tilkendegivet interessere for at kandidere som medlem af bestyrelsen:

 • Oberstløjtnant-R Kristian Teglbjærg, Hæren
 • Seniorsergent-R Carsten Houtved Hansen, Hæren

Ad. pkt. 7

Som revisor for en étårig periode foreslås genvalgt Mazars.  

Andet

Ifølge Foreningens love § 8 skal forslag til valg og andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, formuleres skriftligt og være Foreningens sekretariat i hænde inden den 15. februar. Den endelige dagsorden vil være tilgængelig via foreningens hjemmeside www.hprd.dk snarest muligt efter 15. februar 2023 og senest 14 dage før generalforsamlingen.

Nedenfor kan læses: Årsberetning, endelig dagsorden, kandidater til bestyrelsen samt foreningens love.

Foto: Kastellet