HPRD og Forsvaret indgår OK 21 med ikrafttræden d. 1. april 2023.

24. marts 2023 11:46 , af Peter Henrik Lynard

Ny OK 21 træder i kraft den 1. april 2023 

Efter 2 års hårde forhandlinger er der den 6. marts 2023 indgået aftale mellem HPRD og Forsvaret/FPS om
en OK 21, der træder i kraft den 1. april 2023. 

Tiden forud for OK 21
Historisk indgik ROID/HPRD den seneste ordinære overenskomst i 2002, hvorpå Reserven blev afviklet fra
2004 og fremad.

I perioden fra 2002 – 2018 blev OK 02 blot procentreguleret, hvilket til sidst førte til en uhensigtsmæssig
situation, bl.a. fordi forsvarets faste officerer i mellemtiden skulle overføres fra en tjenestemandsstruktur
til en ny struktur af overenskomstansatte. Undervejs var Forsvaret blevet omstruktureret til at bestå af de
berømte 7 styrelser.

Forsvaret var desuden blevet omfattet af ”Ny Løn”, hvilket betyder, at majorniveauet sammenlignes med
civilt ansatte special- og chefkonsulenter, der anses for arbejdstidsneutrale (dvs. ingen maksimal arbejdstid,
hvor merarbejde afspadseres løbende).

Oberstløjtnantsniveau og højere omfattes af Forsvarets/Statens chefniveau, der tilsvarende er
arbejdstidsneutrale. Det giver mening for fastansatte men absolut ingen mening for reserven, der er ansat
på dagløn uden den fastansatte chefs mulighed for selv at kompensere egen merarbejdstid.

Af bl.a. disse årsager, samt resultatet af DS9 arbejdet ved årsskiftet 2017/2018, ønskede såvel Forsvaret
som HPRD i 2018 at indgå en tidssvarende aftale for løn og ansættelsesvilkår ud fra et princip om ”ens
aflønning af fastansatte officerer og reserveofficerer med de forskelle, som ansættelsesforholdenes
forskellighed tilsiger”.

Resultatet førte til OK 18, som formentlig er det dokument i HPRD’s 103 år lange historie, som flest
medlemmer har haft holdninger til. 

I praksis medførte OK 18 følgende hovedproblemstillinger, som HPRD’s forhandlingsudvalg efter en
omfattende dialog med reservechefer identificerede i efteråret 2020:

• Uønsket degradering af major-R M322 til kaptajn-R ved overgang til løngruppesystemet (LG)
• Intet merarbejdstillæg, herunder ingen kompensation for manglende mulighed for afspadsering til
LG 5 og højere grader (major-R og opad)
• Intet øvelsestillæg til LG 6 og højere grader (oberstløjtnant-R og højere)
• Uhensigtsmæssig anvendelse af den indførte 3-timers regel
• Kreativ definition af aktiviteter, der udløser tillæg for vagt, øvelse eller sejlads. 

For at finde en løsning på disse problemstillinger fremsatte HPRD sine officielle skriftlige krav den 15.
december 2020 og indledte forhandlinger om OK 21 ved sættemøde den 22. januar 2021.

De indledende forhandlinger kørte fast, men i efteråret 2021 førte forhandlingerne til et egentligt
aftaleudkast mellem FPS og HPRD, som beklageligvis blev underkendt af Medarbejder- og
Kompetencestyrelsen, jf. formandens leder i Reserven 1/22.

FPS og HPRD mødtes på ny i maj 2022 for at genoptage forhandlingerne men strandede i samme
problemstilling.

I februar 2023 mødtes FPS og HPRD på ny, og denne gang lykkedes det at opnå en aftale, der løser nogle af
de rejste krav og giver et fornuftigt grundlag for at arbejde videre med de resterende krav under de
kommende forhandlinger om OK 24, der indledes i december 2023. 

OK 21

HPRD's bestyrelse har enstemmigt godkendt OK 21 på ekstraordinært bestyrelsesmøde søndag den 5.
marts 2023, hvorunder formandskabet blev bemyndiget til at underskrive aftale med FPS'
overenskomstafdeling mandag den 6. marts 2023. Aftalen er godkendt af Finansministeriet den 21. marts
2023 og kan derfor offentliggøres af begge parter nu.

HPRD's bestyrelse er efter det lange forløb tilfreds med den indgåede aftale, som udover almindelig
procentregulering efter samme regler som Statens overenskomst med AC (og dermed også HOD) afskaffer
stilllingsbetegnelser efter det gamle M-system.

Fra den 1. april 2023 er alle stillinger for reserveofficerer kategoriseret i løngruppe 1 - 7 (LG 1 - 7), jf. skema
nedenfor.

De væsentligste ændringer og forbedringer, som også gælder for de tilsvarende grader for
Beredskabsstyrelsens reserveofficerer, er følgende:

Alle

  • Generelle lønforhøjelser og lønreguleringer svarende til det aftalte i AC/CFU-forliget.
  • ATP sats forhøjes til A.
  • Pensionsbidrag udbetales direkte sammen med lønnen.

LG 1 - 4 (jf. skema nedenfor):

Merarbejdetillæg

Det gamle merarbejdetillæg for LG1-4 på 149,88 kr. (MAR 12), som tidligere blev udløst allerede ved en fuld
indkommanderingsdag på 7,4 timer ændres.

Fremover kan alle de yngre officerer (SL, LT, PL og KN) aflønnes svarende til lidt over 9½ times løn ved
merarbejde. Grænsen for hvornår tillægget udløses hæves samtidigt, således at tillægget udløses når man
passerer 9 timers tjeneste. I praksis ydes der således lidt over 2 timers ekstra løn, så snart man overstiger 9
timers arbejde ved almindelig tjeneste.

Øvelsestillæg ydes uændret ved vagt, øvelse eller sejlads.

Opmærksomheden henledes på, at det fortsat er muligt at yde engangsvederlag for særlig tjeneste, og
medlemmerne opfordres til at have dette in mente og indgå sådanne aftaler samtidig med, at den konkrete
relevante tjeneste aftales med indkommanderende enhed/myndighed.

LG 5 (major-R, orlogskaptajn-R og sektionschef-R)

M322-majorer, M322-orlogskaptajner samt U322-sektionschefer udnævnt før den 26. september 2018,
som på aftaletidspunktet er på rådighedskontrakt, omklassificeres og indplaceres i løngruppe 5 i stedet for
løngruppe 4 og aflønnes herefter.

Derudover kan tidligere M322-majorer, M322-orlogskaptajner samt U322-sektionschefer, der er udnævnt
før den 26. september 2018, og hvis rådighedskontrakt er udløbet i perioden fra 1. april 2022 til
aftaletidspunktet, i forbindelse med ansøgning og ansættelse i en løngruppe 5 stilling i reserven indplaceres
heri uden forudgående realkompetencevurdering. Det er en forudsætning, at rådighedskontrakten skal
være indgået senest den 31. december 2023.

Øvrige M322-majorer, M322-orlogskaptajner samt U322-sektionschefer, der overgår fra den faste struktur
til reserven, eller som genindtræder efter afgang, vil i forbindelse med ansøgning og ansættelse i en
løngruppe 5 stilling blive realkompetencevurderet. Udnævnelse til løngruppe 5-major/-orlogskaptajn/-
sektionschef i reserven efter realkompetencevurdering vil enten ske direkte eller efter opfyldt
uddannelsesaftale.

Den hidtidige ordning om degradering til kaptajn-R (LG 4) med tillagt grad som major er historie.
Da medarbejdere i løngruppe 5 overalt i Staten er omfattet af regler om arbejdstidsneutralitet har det ikke i
denne omgang været muligt at aftale satser for merarbejdetillæg eller kompensation for manglende
mulighed for afspadsering.

Øvelsestillæg ydes uændret ved vagt, øvelse eller sejlads, og det er bestyrelsens vurdering, at øvelsestillæg i
vid udstrækning anvendes, hvor merarbejde i væsentlig grad finder sted i praksis.
Opmærksomheden henledes på, at det fortsat er muligt at yde engangsvederlag for særlig tjeneste, og
medlemmerne opfordres til at have dette in mente og indgå sådanne aftaler samtidig med, at den konkrete
relevante tjeneste aftales med indkommanderende enhed/myndighed.

LG 6 og 7 (oberstløjtnant-R/kommandørkaptajn-R/kolonnechef-R, oberst-R/kommandør-R og
brigadegeneral-R)

Disse reserveofficerer er omfattet af Forsvarets chefgruppe, hvor alle er omfattet af regler for
arbejdstidsneutralitet, og det har ikke i denne omgang været muligt at aftale satser for hverken
merarbejde- eller øvelsestillæg eller kompensation for manglende mulighed for afspadsering.
Grundlønnen for chefer i løngruppe 6, oberstløjtnanter, kommandørkaptajner samt brigadechefer, forhøjes
til følgende ramme (årligt grundbeløb MAR 12): kr. 534.703 – kr. 575.745, jf. skema nedenfor.

Reservens chefgruppe er fortsat omfattet af "Ny Løn", der f.eks. åbner mulighed for individuelle
forhandlinger om et tillæg, der modsvarer til de ikke-pensionsgivende funktions- eller ulempetillæg, som
fastansatte officerer i disse løngrupper oppebærer. Disse bør forhandles ved indgåelse af rådighedskontrakt
eller årligt.

Opmærksomheden henledes på, at det fortsat er muligt at yde engangsvederlag for særlig tjeneste, og medlemmerne opfordres til at have dette in mente og indgå sådanne aftaler samtidig med, at den konkrete relevante tjeneste aftales med indkommanderende enhed/myndighed.

Beredskabsofficerer og officerer af reserven aflønnes med en basisløn, jf. nedenstående

Løngruppe Grad Årligt beløb (grundbeløb 31. marts 2012)
1 Sekondløjtnanter 249.025 kr.
2

Løjtnanter
Mestre af reserven

265.000 kr.
3 Premierløjtnanter
Reservelæger af 2. grad
Reservedyrlæger af 2. grad
Reservetandlæger af 2. grad
Korpsmestre 
288.345 kr.
4 Kaptajner/kaptajnløjtnanter
Reservelæger af 1. grad
Reservedyrlæger af 1. grad
Reservetandlæger af 1. grad
Sektionsledere
327.665 kr.
5 Majorer/orlogskaptajner
Sektionschefer
471.000 - 500.000 kr.
6 Oberstløjtnanter/kommandørkaptajner
Overlæger
Overdyrlæger
Overtandlæger
Stabslæger af 2. grad
534.703 - 575.745 kr.
7 Oberster/kommandører
Brigadegeneraler/flotilleadmiraler 
592.911 - 704.880 kr.