Leder: Fra skuffelse til spænding

18. januar 2024 18:00 , af Jesper Schneider.

På den store skala var vi nok mange der, ved indgangen til 2023, i vores stille sind havde håbet at året skulle byde på nye og bedre tider. Både rent sikkerhedspolitisk, ikke mindst i forhold til krigen i Ukraine var forhåbningerne store, men også nationalt var forventningerne til genopbygning og udvikling af det danske forsvar store. I stedet blev 2023 på mange områder en hård og ubarmhjertig lektion i tålmodighed og realisme. Krigen i Ukraine trak ud, og med stridighederne i Israel og Palæstina kom endnu en konflikt til, der rammer os alle i hjerterne.

På den hjemlige bane landede et bredt flertal i Folketinget langt om længe et nyt og historisk forsvarsforlig i forsommeren. Forliget blev både stort og langvarigt, med mål om at Danmark lever op til de hidtidige NATO-målsætninger om to pct. Bnp på forsvar og sikkerhed. Men forliget blev også som både ventet, og frygtet, et rammeforlig der derfor trækker ud, og således endnu ikke har leveret skyggen af effekt for hverken fast personel eller personel af reserven.

Men, håbet lever endnu, og de store forventninger må således overføres til 2024 tilsat en betydelig portion tålmodighed.

Internt bød 2023 på nyt formandskab og ny hovedbestyrelse og med det et fornyet fokus på styrkelse af forsvarets Reserve og HPRD. Arbejdet har været rettet både indad i foreningen mod kredse og medlemmer og udad mod interessenter og samarbejdspartnere både inden for forsvaret og udenfor. Eksisterende relationer er vedligeholdt og mange nye er skabt. Overalt hvor vi kommer er både anerkendelsen af- og forventningerne til fremtidens Reserve store. Opbakningen er således bedre end nogensinde før, nu skal der blot sættes handling bag ordene.

I året der er gået, har HPRD’s nye Aktivitetsudvalg med Næstformand Oberstløjtnant-R Kristian Teglbjærg i spidsen for alvor lagt fra land. Aktivitetsudvalgets primære opgave er at øge mængden af korpsåndsskabende og kompetenceudviklende fastholdelsesaktiviteter for både medlemmer og øvrige reservister. Arbejdet har allerede resulteret i en lang række af nye aktiviteter, der udbydes både fra centralt hold og gennem de lokale kredse såvel som feltsportsafdelingerne herunder. I det kommende år kan vi forvente mange flere nye og spændende aktiviteter, der løbende vil blive udbudt gennem aktivitetsmodulet på vores hjemmeside.

I løbet af året har vi også indledt gode samarbejder og drøftelser med forsvarets øvrige tre fagforeninger. Forsvarets personelsituation har for alvor belyst behovet for ekstra ressourcer. Det har medført at der også hos vores søsterorganisationer er der bred enighed om behovet for at fastholde dyrekøbte kompetencer fra tidligere ansatte i Reserven.

I 2023 overtog vi, for en 2-årig periode, formandskabet for Nordisk Præsidium, der er vores fælles nordiske samarbejdsforum for de nordiske reserveofficers- og reservistorganisationer i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Vi har et historisk og stærkt samarbejde i norden, hvilket blandt andet sås, da vi gennemførte nordisk reservist seminar i Oslo i november med emnet ”nordiske reservistmodeller”. Som et andet og direkte resultat af det gode samarbejde overtager de nordiske lande i 2024 i fællesskab formandskabet for CIOR. I de kommende år bliver norden dermed det centrale omdrejningspunkt for NATO’s reservistorganisationer. Her er HPRD blandt andre repræsenteret med Næstformand Oberstløjtnant-R Lars Bak.

Også HPRD’s kommunikationsudvalg med PL-R Magnus Frank har haft et travlt år med kontinuerlige forbedringer og nye idéer til at optimere vores hjemmeside og brug af sociale medier, samt planlægning og udarbejdelse af forskellige rekrutterings og branding initiativer til at fremme HPRD.

Medlemsrekruttering er fortsat en stor fællesudfordring. Gennem de seneste år er det lykkedes os at bremse den gradvise medlemsafgang, som naturligt nok har plaget foreningen siden nedlæggelsen af reserven i 2004. Med en langt om længe svagt stigende Reserve og udsigten til en forhåbentligt markant øget Reserve er tiden nu inde til at vende medlemsudviklingen til stigning.

Vi har alle et ansvar for denne udvikling og det er vigtigt at vi alle bidrager til medlemsrekrutteringen både individuelt, gennem vores lokale kredse, og ved de enheder hvor vi er tjenestegørende. Fremadrettet skal vi i fællesskab være bedre til at favne de yngre generationer af reservister fra alle personelgrupper, og vi skal være bedre til at inkludere den stigende gruppe af reservister der udgøres af tidligere faste tjenestegørende. Dette er helt afgørende for, at vi kan være klar til at modtage og støtte en fremtidig større Reserve. Et styrket HPRD er lig med en styrket Reserve og et styrket forsvar.

Af samme årsag var både rekruttering og aktiviteter for fremtidens reservister også emner på årets Midtvejsmøde d. 8. oktober hvor hovedbestyrelse og kredse havde gode og inspirerende drøftelser og gav håndslag på netop at gøre en markant indsats for at løse den fælles udfordring.

Som en af de sidste handlinger i 2023 fremsendte vores Aftaleudvalg i december HPRD’s krav til de kommende Overenskomst 2024 forhandlinger, der forvent at starte op i begyndelsen af 2024. Vores krav er som altid baseret på medlemmernes mange gode input og ønsker siden indgåelsen af seneste overenskomst (OK21) i starten af året. Forventningerne til OK24 er, at det også bliver en kort overenskomst der skal afløses af OK26 allerede om 2 år. Årsagen til dette er, at OK24 er et af de områder hvor vi på forhånd ved, at vi må mobilisere alle de sørgelige rester af vores efterhånden noget tyndslidte tålmodighed. Forsinkelserne i forsvarsforliget har medført at der ganske enkelt ikke er rammebevillinger tilstede på det tidspunkt vi kommer til at sætte os om forhandlingsbordet, for at vi kan opnå alle de forandringer vi grundlæggende ser behov for, hvis Reserven for alvor skal styrkes og give effekt. Dette er desværre en både utilfredsstillende og uundgåelig udfordring vi deler med forsvarets øvrige tre faglige organisationer og som for alvor kommer til at udfordre både forventninger og tålmodighed for alle forsvarets personelgrupper i det kommende år.

Blandt de mere spændende og afgørende opgaver for 2024 bliver den forventede delaftale, der kommer til at omfatte Reserven. I HPRD forventer vi at se en delaftale der for alvor skaber den styrkelse af reserven som forligsteksten lægger op til. Det stiller en række ufravigelige krav til at delaftalen får adresseret de behov for nye kontraktformer, lovgivning, vilkår og andre forudsætninger som vi har beskrevet i HPRD’s oplæg til et realistisk, styrket og troværdigt dansk forsvar.

2024 bliver i sandhed spændende – ikke mindst her på tærsklen til året med det nært forestående tronskifte.

Jeg ønsker samtlige reservister et frugtbart og spændende 2024.