Nordisk Præsidium og Reservist Seminar

30. november 2023 17:00 , af HPRD SEKRETARIAT

Sidst i oktober gennemførte Reserveofficersorganisationerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige gennemførte møde i det fællesnordiske samarbejdsorgan “Nordisk Præsidium” (NP), bestående af bl.a. formændene for Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD), Norsk Reservistforbund/Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF), Finlands Reservofficersförbund (FROF) og Sveriges Reservofficerare (SVEROF). Blandt formålene for NP indgår at holde løbende øjenhøjde med de enkelte landes reservistsystemer og udveksle erfaring m.h.t. virket for reservisternes uddannelses-, tjenestemæssige og karrieremæssige forhold.

I forhold til de enkelte organisationers medlemmer adresserede Nordisk Præsidium bl.a. følgende:

  1. Medlemsaktiviteter, som de enkelte organisationer fra år til år planlægger gennemført, og som er “åbne”, stilles til rådighed for de øvrige organisationers medlemmer i henhold til invitation. Invitationen specificerer omfanget af deltagere samt de nærmere praktiske forhold (herunder, hvad den enkelte deltager selv betaler m.v.). De enkelte organisationer offentliggør/fordeler selv invitationerne samt medvirker til at sørge for, at interesserede udvælge og tilmeldes m.v.
  2. Finland har konstant opretholdt et stort forsvar og dermed en udpræget anvendelse af værnepligt. I orienteringerne fra de enkelte organisationer er det indtrykket, at der i lyset af udviklingen i den sikkerhedspolitiske situation i nærområdet for Danmark, Norge og Sverige generelt er tale om eller bliver tale om en forøget tyngde omkring anvendelse af værnepligtige. I tilknytning til mødet i Nordisk Præsidium gennemførte NROF 28 OKT 2023 et Nordisk Reservistseminar på Akershus i Oslo, hvor de enkelte fire nordiske landes struktur for opstilling af og anvendelse af personel af reserven blev præsenteret. Seminaret blev optaget på video og er nu tilgængeligt her: https://www.hprd.dk/webinarer

  3. Nordisk Præsidium besidder dermed en fælles, opdateret viden om reservistforholdene i Norden, som danner en del af grundlaget for dels de enkelte organisationers nationale ageren i forhold til at rådgive forsvarsmyndighederne, det ministerielle niveau samt den lovgivende forsamling, dels rådgivning på NATO-niveau.

  4. For så vidt angår NATO er det en antagelse, at NATO-koncept m.h.t., at enheder opstillet af reservister “kan” benyttes”af medlemslandenes forsvar, nødvendigvis må blive gradvis justeret til, at reservister “bør” (skal) være en del an del af de enkelte medlemslandes opstilling af militære kapaciteter. Nordisk Præsidium agter i den sammenhæng at agere aktivt m.h.t. at pege på muligheder og løsninger m.h.t. opstilling, uddannelse og anvendelse af reservister og enheder bemandet med reservister.