Skattevejledning

Bemærk: dette er en vejledning om de generelle skatteforhold for personel af reserven 

Der er en række skattemæssige forhold, som generelt gør sig gældende for dig som reservist. Du kan læse mere om blandt andet indkomst, lønmodtagerfradrag og øvrige fradrag i HRPDs skattevejledning for Reserven, revideret marts 2019. Bemærk at satserne måske er anderledes i dag i 2021.

Som medlem er du velkommen til at kontakte HPRD's sekretariat på hprd@hprd.dk med mere specifikke spørgsmål, når du har læst denne vejledning.

 

Indkomst

Indkomsten, der selvangives som personlig A-indkomst, fremgår af lønoplysningssedlen fra Forsvarsministeriet.

Herudover kan der forekomme ”frit kvarter”, når der stilles logi til rådighed. Er dette tilfældet, medregnes dette med kr. 555 pr. måned (kr. 560 pr. måned for 2019).

 

Lønmodtagerfradrag

HPRDs fradragsberettigede kontingentsatser er henholdsvis kr. 996 og kr. 676.

Øvrige udgifter, der knytter sig til indkomsten, kan kun fradrages i det omfang udgifterne overstiger  kr. 6.100 (kr. 6.200 for 2019). Det er et krav, at det kan godtgøres, at der er tale om nødvendige merudgifter i forbindelse med arbejdet, og at udgifterne kan dokumenteres ved bilag. Udgifter til fortæring og uniform vil som hovedregel blive betragtet som private udgifter.

 

Øvrige fradrag

Rejsefradrag- rubrik 53

For erhvervsmæssige rejser på varighed over 24 timer og hvor afstanden mellem hjemmet og den midlertidige arbejdsplads er så stor, at det ikke er rimeligt at foretage daglige rejser, kan der opnås rejsefradrag. Rejsefradraget kan maksimalt udgøre kr. 27.400 (kr. 28.000 for 2019) (se afsnit om Dobbelt husførelse), og gives hvis:

     a. Arbejdsgiver ikke dækker rejseomkostningerne, hverken som udlæg efter regning eller som fri kost og/eller frit logi, eller

     b. Arbejdsgiveren udbetaler ikke skattefri godtgørelse, eller

     c. Arbejdsgiveren udbetaler skattefri godtgørelse, men med et beløb der er mindre end standardtaksten.

Satserne pr. døgn for rejsefradrag er:

     a. Logi kr. 214 (kr. 219 for 2019)

     b. Kost og småfornødenheder kr. 498 (kr. 509 for 2019)

For eventuelt påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag beregnes fradraget med 1/24 pr. time.

Hvis man får stillet et eller flere hovedmåltider til rådighed, er der tale om fri kost, og der skal derfor foretages reduktion i fradraget med følgende procentsatser:

     a. Fri morgenmad 15 %

     b. Fri frokost 30 %

     c. Fri aftensmad 30 %

Der kan opnås et fradrag på 25 % (af kr. 498, svarende til kr. 124,50) til dækning af småfornødenheder, med mindre, at arbejdsgiveren udbetaler kontantgodtgørelse med kr. 124,50 pr. døgn.

Det betyder, at i de tilfælde, f.eks. øvelser, internatkurser m.v., hvor arbejdsgiver yder fri forplejning og der udbetales kontantgodtgørelse med kr. 124,50 pr. døgn, kan der ikke opnås rejsefradrag. 

Eksempler på ”Differencefradrag” – dvs. tjenesterejser, hvor betingelserne for godtgørelse er opfyldt, og hvor godtgørelse er udbetalt med mindre beløb end gældende sats på kr. 498,00:

Fulde time- og dagpenge:

 

Skattefri godtgørelse           

498,00

Time- / dagpenge udbetalt med

-418,00

Differencefradrag pr. døgn

80,00

                                

Nedsatte time- / dagpenge:

 

Skattefri godtgørelse

498,00

Time- / dagpenge udbetalt med

-313,50

Differencefradrag pr. døgn 

184,50

 

Merudgiftsgodtgørelse (MUG):

 

Skattefri godtgørelse

498,00

Kostgodtgørelse

-152,00

Kontantgodtgørelse

-121,25

Differencefradrag pr. døgn

224,75

 

Dobbelt husførelse – rubrik 53

Fradraget for dobbelt husførelse udgør kr. 400 pr. uge. Fradrag herudover er betinget af dokumentation for udgifter til kost og logi. Beløbet indgår i det maksimale fradrag for rejseudgifter på kr. 27.400 (se afsnit om Rejsefradrag).

Bundgrænsen for lønmodtagerfradrag på kr. 6.100 gælder ikke ved lønmodtagerens fradrag for dobbelt husførelse.

Fradraget for dobbelt husførelse forudsætter:

  1. samlevende mindst 1 år eller
  2. enlig forsørger med børn under 18 år,
  3. merudgifter til kost og logi,
  4. dobbelt husførelse skyldes arbejdet,
  5. adskillelsen er midlertidig (max. 2 år), og
  6. afstanden mellem de to boliger skal være så stor, at det ikke er rimeligt at foretage daglige rejser.

Der kan ikke foretages fradrag for dobbelt husførelse, hvis der i forbindelse med opholdet modtages skattefri rejsegodtgørelse eller dine udgifter dækkes efter regning.

Befordring hjem / arbejde – rubrik 51

Der gives befordringsfradrag for transport mellem bopæl og arbejde.

Fradrag pr. arbejdsdag pr. km.:

0 - 24 km = kr. 0,00

25 - 120 km = kr. 1,94 (kr. 1,98 for 2019) over 120 km = kr. 0,97 (kr. 0,99 for 2019)

Pendlere, der er bosat i særligt udpegede kommuner, kan foretage fradrag for befordring mellem hjem og arbejde med samme fradragssats for kørsel over 120 km, som for kørsel op til denne grænse.

Hvis flere personer kører sammen, og de ikke modtager kørselsgodtgørelse eller har fri befordring stillet til rådighed, kan alle foretage fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde, også selv om der modtages betaling fra de samkørende.

Hvis man har fri befordring til rådighed fra arbejdsgiveren, kan der ikke fortages fradrag. Medpassagerer er også afskåret fra at foretage befordringsfradrag.

Brobizz

Arbejdsgiverbetalt brobizz er skattefri, når brobizzen ikke anvendes privat ud over kørsel mellem hjem og arbejdssted. Der kan ikke tages fradrag for broafgift, når arbejdsgiveren har afholdt udgiften. Ved kørsel i egen bil mellem hjem og arbejde kan den ansatte tage kilometerfradrag på strækningen, selv om arbejdsgiveren stiller fri brobizz til rådighed.

Ekstra fradrag ved bropassage

Skatteydere, der benytter kollektive transportmidler, indrømmes et særligt fradrag for udgifter til passage af Storebælt på kr. 15 pr. passage (Øresund kr. 8). For bilister udgør særfradraget kr. 110 pr. passage (Øresund kr. 50) svarende til kr. 220 t/rt (Øresund kr. 100). Det er en forudsætning for fradraget, at de almindelige regler for befordringsfradrag er opfyldte. Ved samkørsel tilkommer særfradraget den, der har afholdt udgiften til køb af billet/kort. Udgifterne skal kunne dokumenteres.

 

Internationale missioner

Der er særlige skatteregler vedrørende udstationering og ophold i udlandet i arbejdsøjemed, og derfor bedes spørgsmål hertil venligst stilet personligt til sekretariatet.

 

Redigeringen af skattevejledningen er afsluttet den 27. mart 2019