Tiden før Overenskomst 2021

Tiden forud for OK 21
Historisk indgik ROID/HPRD den seneste ordinære overenskomst i 2002, hvorpå Reserven blev afviklet fra 2004 og fremad.

I perioden fra 2002 – 2018 blev OK 02 blot procentreguleret, hvilket til sidst førte til en uhensigtsmæssig situation, bl.a. fordi forsvarets faste officerer i mellemtiden skulle overføres fra en tjenestemandsstruktur til en ny struktur af overenskomstansatte. Undervejs var Forsvaret blevet omstruktureret til at bestå af de berømte 7 styrelser.

Forsvaret var desuden blevet omfattet af ”Ny Løn”, hvilket betyder, at majorniveauet sammenlignes med civilt ansatte special- og chefkonsulenter, der anses for arbejdstidsneutrale (dvs. ingen maksimal arbejdstid, hvor merarbejde afspadseres løbende).

Oberstløjtnantsniveau og højere omfattes af Forsvarets/Statens chefniveau, der tilsvarende er arbejdstidsneutrale. Det giver mening for fastansatte men absolut ingen mening for reserven, der er ansat på dagløn uden den fastansatte chefs mulighed for selv at kompensere egen merarbejdstid.

Af bl.a. disse årsager, samt resultatet af DS9 arbejdet ved årsskiftet 2017/2018, ønskede såvel Forsvaret som HPRD i 2018 at indgå en tidssvarende aftale for løn og ansættelsesvilkår ud fra et princip om ”ens aflønning af fastansatte officerer og reserveofficerer med de forskelle, som ansættelsesforholdenes
forskellighed tilsiger”.

Resultatet førte til OK 18, som formentlig er det dokument i HPRD’s 103 år lange historie, som flest medlemmer har haft holdninger til. 

I praksis medførte OK 18 følgende hovedproblemstillinger, som HPRD’s forhandlingsudvalg efter en omfattende dialog med reservechefer identificerede i efteråret 2020:

  • Uønsket degradering af major-R M322 til kaptajn-R ved overgang til løngruppesystemet (LG)
    • Intet merarbejdetillæg, herunder ingen kompensation for manglende mulighed for afspadsering til LG 5 og højere grader (major-R og opad)
    • Intet øvelsestillæg til LG 6 og højere grader (oberstløjtnant-R og højere)
  • Uhensigtsmæssig anvendelse af den indførte 3-timers regel
    • Kreativ definition af aktiviteter, der udløser tillæg for vagt, øvelse eller sejlads. 

For at finde en løsning på disse problemstillinger fremsatte HPRD sine officielle skriftlige krav den 15. december 2020 og indledte forhandlinger om OK 21 ved sættemøde den 22. januar 2021.

De indledende forhandlinger kørte fast, men i efteråret 2021 førte forhandlingerne til et egentligt aftaleudkast mellem FPS og HPRD, som beklageligvis blev underkendt af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, jf. formandens leder i Reserven 1/22.

FPS og HPRD mødtes på ny i maj 2022 for at genoptage forhandlingerne men strandede i samme problemstilling.

I februar 2023 mødtes FPS og HPRD på ny, og denne gang lykkedes det at opnå en aftale, der løser nogle af de rejste krav og giver et fornuftigt grundlag for at arbejde videre med de resterende krav under de kommende forhandlinger om OK 24, der indledes i december 2023.